• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • O szkole
    • Klauzula informacyjna na okoliczność przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji obowiązków szkoły w związku ze stanem epidemii Covid-19

    •   

      

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

      

     ·  administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 z siedzibą przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 119, kod pocztowy  88-100

      

     ·          inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest Adam Mroczek, tel. 601 215 898, adres e-mail do korespondencji: iodo@amster.eu

     ·          Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu ewentualnego ustalenia pierwszeństwa dostępu dziecka do opieki szkolnej oraz przeprowadzenia badań temperatury ciała, które będą mogły odbyć się na terenie placówki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym  w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem     COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego)

     ·          kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce zatrudnienia, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych), informacja
     o sytuacji rodzinnej,

     ·         odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana mogą być podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

     ·          dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przez okres wynikający z przepisów archiwalnych określonych na podstawie
     m.in. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt

     ·          posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

     ·          ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zapewnienia opieki dziecku lub brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w konsultacjach z nauczycielami, wyrażona przez Panią /Pana zgoda na pomiar temperatury przez Administratora jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji wytycznych GIS. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi może ponadto wpłynąć na decyzję w sprawie ustalenia ewentualnego pierwszeństwa dziecka objęcia opieką
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit