• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Zeróweczka / Klasa I
    • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

    •                                                                                                                       Załącznik 1 do Zarządzenia nr 11/2020

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

      

     Procedura postępowania na wypadek

     podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

     w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu

      

     § 1

     1.„Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem   lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

      

     2.Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu, niezależnie od formy zatrudnienia.

      

     3.Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających   do oddziału przedszkolnego.

      

      

      

     § 2

     1.   Dyrektor i pracownicy placówki zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

      

     2.   Pracownik, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:

     1)     duszność,

     2)     stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),

     3)     objawy przeziębieniowe,

     4)     gorączka,

     5)     kaszel,

     6)     duszności i kłopoty z oddychaniem,

     7)     bóle mięśni i ogólne zmęczenie,

     nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej / POZ /, w dalszej kolejności wg zaleceń lekarza ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.

      

     3.   O wystąpieniu sytuacji opisanej w ust. 2, pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora – telefonicznie lub w innej, przyjętej w placówce dla zgłaszania nieobecności w pracy, formie komunikacji na odległość.

      

     4.   Pracownik informuje następnie dyrektora o zastosowanych wobec niego zaleceniach państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      

     5.   W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty  od pracy i skierowany do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

      

     6.   W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

      

     7.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami koronawirusa, zostaje poddany dezynfekcji środkami do dezynfekcji powierzchni i gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami.

      

     8.   Zadania określone w ust. 7, wykonuje pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

      

     9.   Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      

     10.            W stosunku do tych osób, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi  od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

      

     11.            Niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
     z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

      

      

     § 3

     1.   W przypadku zauważenia u dziecka przebywającego w przedszkolu objawów chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, opiekun grupy zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania dziecka
     z przedszkola.

      

     2.   W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od  pozostałych dzieci na odległość co najmniej 2 metrów lub odizolowane w przygotowanym wcześniej miejscu izolacji, wyposażonym w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.

      

     3.   Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę, w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.

      

     4.   W sytuacji opisanej w ust. 1, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego  wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.

      

     5.   Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, u którego wystąpiły objawy koronawirusa,, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi dziecko miało kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).

      

     6.   Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywało dziecko lub inny pracownik wskazany przez dyrektora, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.

      

     7.   Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę dzieci i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach przedszkola, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i przekazuje te dane do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Inowrocławiu.

      

     8.   W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

      

     9.   Niezwłocznie odsuwa się od pracy osoby, które miały kontakt
     z dzieckiem podejrzanym o zakażenie  do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

      

     10.            O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem. Informuje rodziców o konieczności podporządkowaniu się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, do którego dane zostały przekazane.

      

     11.            Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem są zobowiązani na bieżąco informować dyrektora przedszkola o fakcie potwierdzenia lub nie zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

      

     § 4

     1.   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do podejmowanych działań pracownik zwraca się do dyrektora przedszkola, zaś dyrektor  do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

     2.   W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a dyrektorem oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych, z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.

     3.   W przypadku braku zgody pracownika, o której mowa w ust. 2, dyrektor ustala inną formę komunikacji na odległość z danym pracownikiem.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Inowrocław, dnia  14.05.2020r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit