• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • O szkole
    • PROCEDURA

     W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
     IM. JANA KASPROWICZA

     W INOWROCŁAWIU OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2020 R.

      

      

      

     ROZDZIAŁ 1

     INFORMACJE OGÓLNE

      

      

     § 1.

     Cel procedury

     Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań i obowiązków pracowników, rodziców oraz dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu od dnia 1 września 2020r.

      

     § 2.

     Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

     1.   Jednostce, Szkole, Placówce – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu;

     2.   Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu;

     3.   Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

     4.   Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław.

     5.   Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356).

      

     § 3.

     1.   W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
     i wychowania.

     2.   Niniejsza procedura określa szczególny rygor sanitarny w zakresie funkcjonowania szkoły od 1 września 2020r., w tym w szczególności rozwiązania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

     3.   Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

     4.   Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

     5.   Sposób oraz organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu inowrocławskiego. W przypadku, gdy obszar ten zostanie zakwalifikowany do „strefy czerwonej” lub „strefy żółtej”, Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem.


      

     ROZDZIAŁ 2


     ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

      

     § 4.

     1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
      i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
     2. Dyrektor:

     a)       organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń, wytycznych oraz przepisów;

     b)      współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;

     c)       nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
     z powierzonymi im obowiązkami, weryfikując wypełnianie przez pracowników kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);

     d)      nadzoruje przestrzeganie zasady, aby w salach, w których uczniowie spędzają czas, nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;

     e)       prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;

     f)       kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych w tym symptomów sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;

     g)      współpracuje ze służbami sanitarnymi w tym w szczególności z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu;

     h)      instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

     i)        informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej, plakatów wywieszonych w jednostce oraz za pomocą dziennika elektronicznego).

     1. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszcza:

     a)       informację o obowiązku dezynfekcji rąk;

     b)      instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;

     c)       dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników obsługi o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników);

     d)      numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

      

     §5.

     Zawieszenie zajęć

     1. Na podstawie §18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 1166) Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
     2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
     3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące w szczególności na okres zawieszenia.
     4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:

     a)       organizacja jednoczesnych zajęć w formie tradycyjnej na terenie placówki oraz w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY - HYBRYDOWY);

     b)       organizacja zajęć w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).

     5.     W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym, o których mowa w ust. 4 Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.

     1. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, w tym w szczególności:

     a)       skuteczne sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;

     b)       zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;

     c)       uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia;

     d)       uwzględnienie ograniczeń wynikających z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);

     e)       uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:

     -        dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym;

     -        uczniów klas I- III;

     -        uczniów klasy IV;

     -        uczniów klas V- VII;

     -        uczniów klasy VIII.

      

     7.     Dyrektor szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania w szkole zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się takie obostrzenia.

      

     § 6.

     1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat zagrożenia epidemicznego COVID-19 przekazywane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i stosuje się do jego zaleceń.
     2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, innych wewnętrznych aktów normatywnych szkoły, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia.
     3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk umieszczone przed wejściem do pomieszczenia.
     4. W sytuacji wystąpienia jakiegokolwiek podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

      

     § 7.

     1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady dezynfekcji oraz mycia rąk oraz obowiązku informowania o złym stanie zdrowia Dyrektor przeprowadzi spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
     2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronne lub inne osłony ust i nosa oraz środki do dezynfekcji rąk.
     3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor wywiesza plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
     4. W Szkole zapewnia się dodatkowe kosze przeznaczone na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).

      

     § 8.

     1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
     2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznych w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej a także poprzez dziennik elektroniczny.
     3. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami, ustala sposoby szybkiej
      i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      

      

     ROZDZIAŁ 3

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

      

     § 9.

     1. Szkoła pracuje w godzinach od 700 do 1900 .
     2. Do szkoły może uczęszczać tylko i wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

      

     § 10.

     Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

      

     1. Dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego mogą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
     2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej – w tym w szczególności zachowania dystansu społecznego.
     3. Wewnątrz budynku szkoły wyznacza się strefę, w której w uzasadnionych przypadkach będą mogli przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:

     a)       1 rodzic z dzieckiem;

     b)       zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;

     c)       zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;

     d)       opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. bezwzględnie stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

     1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym dla każdego oddziału klasy planem zajęć.
     2. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
     3. Do budynku szkoły należy wchodzić ustalonym wejściem, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły.
     4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych pracownik pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
     5. Uczniowie klas IV-VIII, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach wspólnych, tj. korytarze,   biblioteka oraz podczas przerw lekcyjnych.
     6. Zakazuje się gromadzenia przed wejściem do budynku szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu społecznego.
     7. Opuszczając placówkę, dziecko przechodzi do rodzica, który oczekuje w wyznaczonej strefie / na zewnątrz budynku.

      

     §11.

     1. Każda klasa posiada wyznaczoną stałą salę, w której będą odbywały się lekcje, z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz zajęć informatycznych.
     2. W razie zaistnienia konieczności zmiany sali dydaktycznej przez klasę sala, do której udaje się ta klasa,  musi zostać przewietrzona, a jej wyposażenie zdezynfekowane.
     3. Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie
      z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem.
     4. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego, w wyznaczonych strefach - pod nadzorem nauczycieli dyżurujących oraz zachowując dystans społeczny.

     5.     Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze), należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę oraz w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

     6.     Sale dydaktyczne dezynfekuje się oraz wietrzy również przed rozpoczęciem korzystania z danej Sali przez kolejną grupę uczniów.

      

     § 12.

     1. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swojej klasy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minut.
     2. Dzieci klas I- III korzystają z toalet  pod opieką pracownika obsługi lub nauczyciela, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

      

     § 13.

     1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane w sposób uniemożliwiający wejście osoby trzeciej z zewnątrz, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zamknięcie nie może w jakikolwiek sposób powodować pogorszenia warunków ewakuacji – w tym zablokowania wyjść ewakuacyjnych.
     2. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka), wchodząc do szkoły, jest zobowiązana:
      1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
      2. do zakrywania ust i nosa (maseczka);
      3. do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
     3. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie, rodzice oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykłą temperaturę ciała, tj. 38 ° C ( pomiar termometrem bezdotykowym).
     4. W szkole prowadzone będą codzienne, przesiewowe pomiary temperatury ciała pracowników,  uczniów  oraz wszystkich osób wchodzących do budynku.
     5. W przypadku zauważenia u ucznia, dziecka lub pracownika niepokojących objawów sugerujących możliwość zakażenia COVID-19 dokonywany będzie obligatoryjny pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym(w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr musi zostać zdezynfekowany).
     6. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021, jednak nie dłużej, niż na czas trwania epidemii.
     7. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury Dyrektor posiada uprawnienie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
     8. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury pracowników, dzieci oraz uczniów i innych osób wchodzących na teren placówki.
     9. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi.

      

     § 14.

     Sala gimnastyczna

     1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
     2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
     3. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się z Sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.
     4. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
     5. Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

      

     § 15.

     Szatnia dla uczniów w ramach zajęć wychowania fizycznego

     1. Szkoła dysponuje szatniami przy Sali gimnastycznej dla uczniów, którzy odbywają zajęcia wychowania fizycznego.
     2. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
     3. Z szatni mogą korzystać jednocześnie tylko i wyłącznie uczniowie jednej klasy.
     4. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji ograniczenia, o którym mowa w ust. 3 dopuszcza się przygotowanie do zajęć wychowania przez uczniów w zaadoptowanej na potrzeby szatni sali dydaktycznej.
     5. Do pomieszczeń szatni stosuje się zasady dezynfekcji oraz wietrzenia jak dla sal dydaktycznych.
     6. Wychowawca oraz poszczególni nauczyciele wychowania fizycznego, na początku roku szkolnego, nie później, niż przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wychowania fizycznego informują uczniów o zasadach i ograniczeniach w korzystaniu z szatni.

      

     § 16.

     Zajęcia świetlicowe

     1.       Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

     2.       Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

     3.       Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu świetlicy oraz innych salach dydaktycznych – w zależności od potrzeb.

     4.       W salach umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.

     5.      Zaleca się  regularne mycie rąk wodą z mydłem.  

     6.       Podczas przebywania w sali zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu społecznego.

     7.       Świetlicę należy wietrzyć:

     a)           codziennie rano, przed przyjściem uczniów;

     b)          nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;

     c)           za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

     8.       Uczniowie na początku roku szkolnego są informowani, przez wychowawcę i nauczyciela świetlicy o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.

      

     § 17.

     Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

     1. W związku ze szczególnymi zasadami funkcjonowaniem biblioteki, uczniowie i nauczyciele zgłaszają zapotrzebowanie na książki i lektury bibliotekarzowi. Bibliotekarz dostarcza je zainteresowanym osobom.
     2. Przyjęte od ucznia/ nauczyciela książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki w odrębnym pomieszczeniu do tego wyznaczonym. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
     3. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę i nauczyciela biblioteki o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.

      

     § 18.

     Gabinet profilaktyki zdrowotnej

     1. We współpracy z higienistką szkolną ustala się zasady korzystania z gabinetu, uwzględniając obowiązujące zasady, w szczególności wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
     2. Przed wejściem do gabinetu uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji umieszczonego przez wejściem do gabinetu zgodnie z wywieszoną instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk.
     3. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego przez wychowawcę o zasadach korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

      

     §19.

     Boisko szkolne

     1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi – w przeznaczonych dla nich strefach boiska.
     2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych tylko i wyłącznie dla uczniów podczas trwania zajęć szkolnych.
     3. Z boiska nie można korzystać podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
     4. Z boiska i urządzeń znajdujących się na boisku należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska
      i znajdujących się na boisku urządzeń.
     5. Na boisku mogą przebywać uczniowie przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
     6. Sprzęt na boisku szkolnym wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony (w godzinach porannych) z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt zostanie zabezpieczony taśmą przed używaniem. W takim przypadku obowiązuje zakaz korzystania ze sprzętu.
     7. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

      

     §20.

     1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do umycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
     2. Uczniowie klas I- III oraz oddziału przedszkolnego po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela lub pracownika obsługi.
     3. Na terenie boiska obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, niezwiązanych
      z działalnością Szkoły.

      

     § 21.

     Organizacja spotkań oraz narad

     1. Dyrektor ogranicza do niezbędnego minimum spotkania i narady w tym posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zebrani i inne spotkania z rodzicami.
     2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zebrania z rodzicami realizowane będą przede wszystkim w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.
     3. Zebrania w formie tradycyjnej przeprowadzane mogą być z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy ich uczestnikami (min. 1,5m) oraz stosowania przez wszystkich jego uczestników osłon ust i nosa.

      

      

     ROZDZIAŁ 4

     ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

      

     § 22.

     1. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.
     2. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
     3. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:

     a)       częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);

     b)       ochrona podczas kichania i kaszlu;

     c)       zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz podczas przebywania na przerwach.

     d)       unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

     4.     Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
     (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się ucznia oraz sprawuje nadzór, aby uczeń nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).

     1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
     2. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
     3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej – w tym zachowania dystansu społecznego.

      

     ROZDZIAŁ 5

     ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

      

     § 23.

     1. Rodzice dzieci klas I- III oraz oddziału przedszkolnego:

     a)       zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

     b)       powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części na terenie szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;

     c)       zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyły dziecku temperaturę;

     d)       zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy domownicy bezwzględnie powinni pozostać w domu);

     e)       w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.

     1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
     2. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się z lekarzem.
     3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
     4. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

      

      

     ROZDZIAŁ 6

     ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW

      

     § 24.

     Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

      

     § 25.

     1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
     2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
     3. Każdy pracownik szkoły ma obowiązek stosowania osłon ust i nosa podczas przebywania na powierzchniach wspólnych budynku.
     4. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
     5. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
     6. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do zasad oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zarówno w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych:

     a)   Często myj ręce - Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;

     b)   Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni - W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;

     c)   Unikaj dotykania oczu, nosa i ust- Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;

     d)   Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe - Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;

     e)   Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków - Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;

     f)    Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy - Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;

     g)   Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu - Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;

     h)   Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu - Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;

     i)    Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

      

     § 26.

     1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną w szkole.
     2. Każdy pracownik zobowiązany jest bezzwłocznie informować Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich symptomach chorobowych zaobserwowanych u dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

      

     § 27.

     Pracownicy pedagogiczni

     1. Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
     2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

     a)       wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególności klas I- III oraz oddziału przedszkolnego zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;

     b)       Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;

     c)       zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III oraz oddziale przedszkolnym nauczyciel pomaga w tych czynnościach;

     d)       sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć w tym w szczególności dostępności środków dezynfekcyjnych oraz środków czystości i innych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad bhp;

     e)       dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;

     f)        ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;

     g)       przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

      

     § 28.

     Pracownicy niepedagogiczni

     1. Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
     2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania interesantów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
     3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po placówce. Przemieszanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
     4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
      i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

      

     § 29.

     Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, osłony ust i nosa).

      

      

     ROZDZIAŁ 7

     ŻYWIENIE

      

     § 30.

     1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
     2. Posiłki dostarczane przez firmę zewnętrzną są w przechowywane przeznaczonych do tego pojemnikach i naczyniach.
     3. Dzieci posiłki spożywają w sali przy pomocy jednorazowych sztućców lub naczyń.
     4. Po zakończeniu spożywania posiłków dezynfekowana jest powierzchnia stołów, przy których spożywane były posiłki , a także  krzesła (poręcze, oparcia, siedziska).

      

     § 31.

     Zadania i obowiązki pracowników mających kontakt z żywnością

      

     1. Pracownicy mający kontakt w żywnością zobowiązani są do stosowania standardowych praktyk zalecanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, do których należą:

     a)     Właściwa higiena rąk;

     b)     Higiena kasłania/kichania;

     c)     Zasady bezpieczeństwa żywności;

     d)     Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe z układu oddechowego (kichanie, kaszel).

     2.     Pracownicy mający kontakt z żywnością zobowiązani są myć ręce:

     a)       przed rozpoczęciem pracy;

     b)       przed kontaktem z żywnością;

     c)       po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

     d)       po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

     e)       po skorzystaniu z toalety;

     f)        po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

     g)       po jedzeniu, piciu;

     h)       po kontakcie z gotówką.

      

     § 32.

     Dostawa i transport żywności

     1. Pracownicy odbierający posiłki przygotowane przez osoby z zewnątrz zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne.
     2. Pracownik odbierający dostawę żywności zobowiązany jest zwrócić uwagę, czy pojemniki transportowe oraz środki transportu spełniają następujące wymagania:

     a)       są czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia, czyszczenia
     i dezynfekcji;

     b)       zabezpieczają żywność przed zanieczyszczeniem;

     c)       nie używane do transportu produktów innych niż żywność, które mogą być źródłem zanieczyszczenia;

     d)       poddane zostały całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności.

      

      

     ROZDZIAŁ 8

     ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

      

     § 33.

     1. Personel sprzątający teren szkoły zobowiązani są do stosowania dodatkowych środków ostrożności, w tym w szczególności

     a)       założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;

     b)       umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
     i maseczki,

     c)       wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.

     2.     Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie. Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających jednocześnie na terenie placówki.

      

     §34.

     1. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone obszary i pomieszczenia szkolne.
     2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
     3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.
     4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
     5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z odpowiednim detergentem lub środka dezynfekcyjnego, w tym w szczególności:

     a)       drzwi,

     b)       klamki

     c)       poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach;

     d)       włączniki światła;

     e)       poręcze i uchwyty;

     f)        używane przez dzieci przedmioty.

     6.     Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
     z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz w karcie charakterystyki danego produktu. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z zachowaniem niezbędnej przerwy na wywietrzenie dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów używanych preparatów.

     1. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w aerozolu ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie należy dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, podczas dezynfekcji najlepiej stosować ręczniki papierowe, które po przetarciu trzeba od razu wyrzucić, nie wolno używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach.
     2. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:

     a)       usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;

     b)       sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);

     c)       użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);

     d)       naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;

     e)       przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).

     9.     W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.

     1. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
     2. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
      w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:

     a)       umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,

     b)       zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,

     c)       oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

      

      

     ROZDZIAŁ 9

     WYTYCZNE – ŚROKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

      

     § 35.

     Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

     1.       Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.

     2.       Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku stosowania na terenie szkoły, podczas poruszania się po przestrzeniach wspólnych osłon ust i nosa.

     3.       Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

     a)       techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

     b)       techniki dezynfekcji rąk: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

     c)       zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek:

     https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

     https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

      

     § 36.

     Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

      

     1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
     2. Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
      i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
     3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

      

      

     ROZDZIAŁ 10

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     § 36.

     1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
     2. Wszyscy pracownicy oraz osoby przebywające na terenie szkoły są zobowiązani do stosowania się w odpowiednim zakresie do niniejszej procedury.
     3. W razie wprowadzenia przez władze centralne lub samorządowe nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego w placówce podejmowane będą odpowiednie działania dostosowawcze.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit