• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Informacje prawne
  • Deklaracja dostępności

    DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


   Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

    http://bip.oswiata.inowroclaw.pl/?app=szkoly_placowki&nid=14

    

   Data publikacji strony internetowej: 2020-02-23

   Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-22


    

   Status pod względem zgodności z ustawą

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

   Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

   Raport o stanie zapewnienia dostępności sporządzono: 2021-03-22


   Treści lub funkcje niedostępne:

   1.     brak opisów zdjęć,

   2.     brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

   3.     brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

    

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

   Osobą kontaktową jest  Beata Świtalska  adres e-mail: sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

   telefon: 52  3527262.

    

   Każdy ma prawo:

   a)   zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   b)   zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

   c)   wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    

   Żądanie musi zawierać:

   a)   dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

   b)   wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

   c)   wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
   w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
   w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
   od daty zgłoszenia.

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
   do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    

        Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły

        Adres: 88-100 Inowrocław, ul.  S. Przybyszewskiego 119

        E-mail: sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

        Telefon: 52 3527262

    

   Postępowanie odwoławcze

   W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
   lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
   w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, INFOLINIA – 800 676 676

    

   Dostępność architektoniczna

   Dostosowanie wejść do budynków

   Do budynków szkoły można wejść czterema wejściami (dwa wejścia awaryjne). Do wejścia głównego od strony ul. Przybyszewskiego prowadzą cztery stopnie, do wejścia  bocznego- pięć stopni, do budynku 123- dwa stopnie ( wejście awaryjne przy budynku nr 123 – brak schodów).  

   Dostosowanie korytarzy

   Budynek jest trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Aby dostać się na każdy poziom należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

    

   Brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

    

   Dostosowanie parkingów

   Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    

   Prawo wstępu z psem asystującym

   W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę
   na wstęp z psem asystującym.

    

   Dostępność tłumacza języka migowego i oznaczeń

   Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.







   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
    • (52) 35-27-262
    • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit