• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • O szkole
    • PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIAWIRUSEM COVID - 19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU

    •  

     § 1.

     Cel procedury

      

     Celem niniejszej procedury jest określenie zasad postępowania pracowników, rodziców
     i uczniów oraz Dyrektora Szkoły na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem
     COVID- 19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem na terenie szkoły.

      

     § 2.

     Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

     1. Jednostce, Szkole, Placówce – należy przez to rozumieć     Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu;
     2. Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
     3. Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
     4. Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Miasto Inowrocław.

      

     § 3.

     1. Pracownicy Szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących sugerować infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o dolegliwościach oraz, że mogą być zakażeni koronawirusem.
     2. Przez niepokojące objawy, o których mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności:

     a)           wysoką temperaturę,

     b)          ból głowy i mięśni,

     c)           ból gardła,

     d)          kaszel,

     e)           duszność i problemy z oddychaniem,

     f)           uczucie wyczerpania,

     g)          brak apetytu.

     1. Szkoła na bieżąco śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także we wprowadzane przez władze centralne oraz samorządowe nowych uregulowaniach prawnych obowiązujących przepisów prawa.
     2. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych u uczniów lub pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
     3. W Szkole wyznaczono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (umieszczone przed wejściem do pomieszczenia).

      

     § 4.

     Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 u ucznia

      

     1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia w szczególności takich jak: podwyższona temperatura, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy– służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
     2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym Dyrektora lub osobę go zastępującą.
     3. Dyrektor Szkoły:

     a)       natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i prosi o niezwłoczny odbiór dziecka z jednostki, informując o zaobserwowanych objawach;

     b)       zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje
     i polecenia przez nią wydane;

     c)       w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie – wykazującego objawy chorobowe, o których mowa w ust. 1, ma prawo powiadomić o zaistniałej sytuacji Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Inowrocławiu;

     d)       wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów, którzy mieli bezpośredni kontakt z uczniem wykazującym symptomy chorobowe i informuje o zaistniałej sytuacji;

     e)       sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby
     w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

     4.     Nauczyciel, jeśli pozwalają na to warunki lokalowe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja– stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).

     1. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa– przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
     2. Rodzice izolowanego dziecka:

     a)       odbierają dziecko ze Szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku jednostki;

     b)       niezwłocznie informują Dyrektora Szkoły o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka i postawionych diagnozach.

      

     § 5.

     Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19
     u pracownika Szkoły

      

     1. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik:

     a)       niezwłocznie przerywa swoją pracę;

     b)       informuje Dyrektora lub osobę wyznaczoną przez Dyrektora o wystąpieniu niepokojących objawów;

     c)       zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku konieczności przemieszczenia się po placówce (tylko w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia, w tym osłonę twarzy, rękawiczki raz dystans do innych osób.

     d)       pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu w oczekiwaniu na dalsze polecenia.

     2.     Dyrektor lub osoba wyznaczona przez Dyrektora:

     a)       wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik;

     b)       zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie jednostki instrukcje
     i polecenia przez nią wydane;

     c)       zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie;

     d)       sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Inowrocławiu.

     3.     Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną oraz wietrzone.

     1. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane i wietrzone.

      

     § 6.

     Obowiązki Dyrektora w przypadku powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia wirusem COVID- 19 na terenie Szkoły

      

     1. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w jednostce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
      z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
     2. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych oraz instrukcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie jednostki zakażenia.

      

     § 7.

     Czynności wykonywane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Szkoły

      

     1.           Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, który poweźmie informacje o zakażaniu koronawirusem przez ucznia lub pracownika Szkoły skontaktuje się z jednostką, w celu przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego, czyli ustalenia, z kim zakażona osoba miała kontakt.

     2.           Na podstawie dochodzenia epidemiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu ustali potencjalne wysokie ryzyko, średnie ryzyko i niskie ryzyko kontaktu chorego i na tej podstawie będą przekazywane dalsze zalecenia przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

     3.           Osoby mające bliski kontakt, tzn. przebywające w tym samym pomieszczeniu, mieszkające razem, mające częsty bliski kontakt, są osobami wysokiego ryzyka zakażenia się od tej osoby.

     4.           Krąg tych osób określa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna na podstawie wyników dochodzenia.

      

     § 8.

     1. Procedura obowiązuje w Szkole od dnia 1 września 2020r. do czasu jej odwołania.
     2. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie oraz rodzice zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania w odpowiednim, ich dotyczącym zakresie.
     3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
      w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit