• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • Sprawozdanie 2014

    •  

      

      

      

     Sprawozdanie z realizacji działań oraz ich efektów odnoszących się do promocji

     zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem

     w ramach programu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      

      

     LP.

      

     DZIAŁANIA

      

     OPIS

      

     DATA

      

     ŁĄCZNA LICZBA

     1.

     Organizacja i udział

     w spotkaniach edukacyjnych

     Edukacja liderów:

     Konferencja  przeprowadzona przez Zespół Edukacyjny z Centrum Onkologii w Bydgoszczy- uzyskanie certyfikatów przez szkolnych koordynatorów

      

     28.03.2014.

      

     2 nauczycieli uzyskało certyfikat

     Edukacja przeprowadzona bezpośrednio przez Zespół Edukacyjny Centrum Onkologii dla uczniów, pracowników i ich rodzin, na specjalnie zorganizowanych spotkaniach na terenie szkoły

     1. Wykład edukacyjny z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący zasad  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, poprowadzony przez dr n. np. Tomasz  Mierzwa, koordynator programu ,,Szkół promujących profilaktykę onkologiczną”, specjalisty z zakresu chirurgii onkologicznej  z Centrum Onkologii   w Bydgoszczy.

     2. Wykład edukacyjny z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, poprowadzony przez dr D. Łożyńską-Podhrebelną, specjalisty z zakresu radioterapii onkologicznej z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, dla mieszkańców miasta Inowrocławia, rodzin pracowników i uczniów szkoły. Pani doktor szczególnie zachęcała słuchaczy do wykonywania badań profilaktycznych i  podjęcia walki z otyłością,  poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i  poprawę sposobu żywienia.

     -efekt: wzrost świadomości w zakresie znajomości czynników ryzyka oraz prawidłowych nawyków prozdrowotnych, które w przyszłości zaowocują poprawą wskaźników leczenia najgroźniejszych nowotworów.

      

      

      

     11.04.2014.

      

      

      

     16.10. 2014

      

      

      

     2 wykłady na terenie szkoły

     Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych przez szkolnych liderów programu z uczniami na lekcjach. Edukacja dotycząca promowania zasad Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

     -efekt: wzrost świadomości dotyczącej chorób  onkologicznych wśród uczniów,

     -walka z otyłością,

     -umiejętność tworzenie zdrowych jadłospisów,

     -zwracanie uwagi na ochronę przed słońcem,

     -zachęcanie swoich rodzin do aktywnego spędzania czasu wolnego,

     -zachęcanie bliskich do korzystania z badań profilaktycznych,

     -włączanie do codziennej diety picia wody,

     -zjadanie warzyw i owoców.

     04.05.2014

     16.05.2014

     21.05.2014

     25.05.2014

     26.05.2014

     29.05.2014

     06.06.2014

     17.09.2014

     18.09.2014

     20.10.2014

     03.11.2014

     04.11.2014

     12 spotkań

     2.

     Udział w projektach, akcjach, programach prowadzonych przez inne instytucje

     Udział w konkursie „Czas na Zdrowie ” Fundacja BOŚ”

     -efekt: zaktywizowanie uczniów do działań prozdrowotnych i prezentowanie ich na forum społeczności szkoły oraz społeczności lokalnej.

     Udział w programie Szkoły Promująca Zdrowie

     -efekt: wyrobienie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- zdrowotnych, bezpieczeństwa
     w codziennym życiu, wdrażanie wychowanków, nauczycieli, personelu, rodziców do aktywnego działania na rzecz własnego zdrowia i innych realizowany w latach 2013-2015.

     Realizacja programów antynikotynowych :

     1. „Czyste powietrze wokół nas” kl.0

     2. „Nie pal przy mnie proszę” kl. I

     3. „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV

     -efekt: świadomość profilaktyki antynikotynowej wśród uczniów i rodziców, nabywanie poprawnych nawyków, umiejętność alternatywnego rozwiązywania problemów.

     Udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

     -efekt: promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy,

     Udział w akcji „Z kujawskim pomagamy pszczołom”

     -efekt: poznanie zdrowotnych właściwości różnych gatunków miodu oraz znaczenia czystego środowiska dla życia człowieka,

     Udział w programie ,,Owoce i warzywa w szkole”- owoce i warzywa spożywane były
     w grupie, wśród rówieśników, co sprzyjało utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamania niechęci przed jedzeniem określonych produktów.

     -efekt: wyrobienie nawyku regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw; zapewnienie dzieciom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia
     w codziennej diecie, znajomość korzyści płynący ze spożywania warzyw i owoców.

      

     Realizacja programu „Mam kota na punkcie mleka”

     -efekt: wyrobienie nawyku picia mleka i spożywania produktów mlecznych.

     Realizacja Programu „Śniadanie daje moc” klasy 0-VI

     -efekt: zmiany nawyków żywieniowych i większa dbałość o jakość i ilość  spożywanego śniadania – w domu i szkole. Przygotowywanie i estetyka spożywania posiłków.

     Udział w akcji „Bezpieczne wakacje”

     -efekt: wzrost świadomości  w zakresie korzystania z kąpieli słonecznych oraz ekspozycji na promienie słoneczne.

     Współpraca z Centrum Dietetycznym Natur House w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Uwaga Nadwaga” – spotkania z dietetykami dla całej społeczności szkoły

     -efekt: wzrost świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania, układania zdrowych posiłków oraz znaczenia aktywności ruchowej.

     Udział w akcji profilaktycznej promującej zdrowy tryb życia ,,Biała Sobota” zorganizowanej przez Gimnazjum nr2 w Inowrocławiu

     -efekt: uczniowie, nauczyciele skorzystali z  pomiaru ciśnienia krwi, wagi ciała, wzrostu tkanki tłuszczowej, porad dietetyka, profilaktyki uzależnień oraz  sprawdzili swoją sprawność fizyczną.

     Udział pracowników szkoły w wykładzie pt: „Profilaktyka chorób układu krążenia”, który poprowadził dr. Roman Pawlak,  profesor odżywiania na East Carolina University w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o czynnikach, które w ponad 90% odpowiedzialne są za ryzyko wystąpienia zawału serca oraz co w znacznej mierze przyczynia się do powstawania choroby wieńcowej.

     Organizatorami spotkania byli: Chrześcijańska Służba Charytatywna, Klub Kopernik KSM
     i „Solanki Medical SPA”

     - efekt: poszerzanie wiedzy ogólnej  nt chorób krążenia oraz profilaktyki tych schorzeń.

      

     marzec-sierpień 2014

      

     2013-2015

      

      

      

     listopad – maj

     2014

      

      

      

      

     marzec- listopad 2014

      

      

      

     03-17.04. 2014

      

      

     Cały rok 2013/2014

      

      

      

      

     Cały rok

      

     07 listopad 2014

      

     czerwiec 2014

      

      

     20.10.2014

      

      

      

     19.05.2014

      

      

      

     05.06.2014

     10 godz.

      

      

     20 godz.

      

      

      

      

     15 godz.

      

      

      

      

      

     5 godz.

      

      

      

     10 godz.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     2 godz.

      

      

     7 godz.

      

      

     2 godz.

      

      

      

     2 godz.

      

      

      

     1 godz.

     3.

     Współpraca z okolicznymi jednostkami samorządowymi  instytucjami
     i organizacjami, w których cele statutowe wpisane są działania na rzecz profilaktyki
     i promocji zdrowia

      

     Współpraca z:

     1. Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy-spotkania edukacyjne, udział w drzwiach otwartych uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły.

     2. Szpital Powiatowy im. L. Błażka w Inowrocławiu- wycieczka do punktu krwiodawstwa
     i krwiolecznictwa.

     3. Prywatny Transport Medyczny Medical Trans - zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – zajęcia warsztatowe w szkole.

     4. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy ,,Flandrią”, PCK- pokaz podczas Festynu Zdrowia

     5. Zakład Produkcji Wód, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Inowrocław 

     -spotkanie edukacyjne – zapoznanie z  walorami zdrowotnymi rodzimych wód

     6. ,,Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu- znaczenie nabiału
     w naszej diecie, degustacja produktów nabiałowych.

     7. Piekarnia : „Jóźwiakowie”- różne rodzaje pieczywa, degustacja.

     -efekt: poszerzanie wiedzy i świadomości dotyczącej konieczności dbania o zdrowie, postawę ciała,  poznawanie sposobów udzielania pierwszej pomocy oraz racjonalnego korzystania
     z nabiału i węglowodanów- ustalanie właściwych proporcji w diecie.

      

     04 październik

     2014

      

     08 kwiecień 2014

      

     10 kwiecień

      

      

      

     23 maj 2014

      

     23 maj 2014

      

      

      

      

     5 godz.

      

     1 godz.

      

      

      

     1 godz.

      

      

      

     1 godz.

      

     1 godz.

      

     4.

     Organizacja akcji profilakty-cznych, festynów, happeningów, marszów oraz innych działań promujących zdrowy styl życia

     „Tydzień zdrowia” w szkole

     -efekt: wzbudzenie zainteresowania dbaniem o zdrowie swoje i rodziny.

     Festyn Zdrowia”festyn rodzinny propagujący m.in. regionalną, zdrową żywność ekologiczną oraz aktywność  fizyczną.

     -efekt: wdrażanie i zainteresowanie spożywaniem zdrowej żywności przez całe rodziny.

     Przygotowanie drugiego śniadania dla całej społeczności szkolnej przez uczniów klasy 3 i kl.6

     -efekt: uświadomienie znaczenia drugiego śniadania w szkole oraz zjadania śniadania wzbogaconego warzywami i owocami.

     Dzień bez Samochodu –akcja połączona z przemarszem ulicami w dzielnicy Szymborze,
     w której położona jest szkoła oraz na terenie uzdrowiska „Solanki”.

     -efekt: propagowanie wśród społeczności profilaktyki onkologicznej oraz zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

     Dzień Dziecka w lesie w Balczewie

     -efekt: spędzanie wolnego czasu na spacerach po lesie, parku oraz dowolnej aktywności ruchowej.

     Leki z domowej apteki czyli o zdrowotnych właściwościach ziół- warsztaty połączone
     z prezentacją w bibliotece

     -efekt wzrost zainteresowania zdrowotnymi właściwościami ziół.

     Gazetka szkolna ,,Dycha”

     -efekt : rozwijanie postaw prozdrowotnych, zgodnie z  Europejskim kodeksem walki z rakiem

     Przeprowadzenie prelekcji dotyczącej przestrzegania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki
     z Rakiem dla rodziców uczniów klas 3-6 podczas zebrania z rodzicami przez szkolnych liderów.

     Udział nauczycieli, uczniów i ich rodzin w akcji „Drzwi Otwarte" organizowanej w miesiącu walki z nowotworami,  w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

      

     07-11 kwiecień 2014

     23 maj 2014

      

      

     07 listopad 2014

      

     23 wrzesień 2014

      

      

     30 maj 2014

      

      

     11 kwiecień 2014

      

     Cały rok

      

     10 kwiecień 2014

      

      

      

      

     10 godz.

     2 godz.

      

      

     2 godz.

      

      

     2 godz.

      

      

      

     4 godz.

      

      

     1 godz.

      

      

      

     1 godz.

      

      

      

      

      

     5.

     Organizacja różnorodnych form aktywności ruchowej

     Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu”

     Dzień Dziecka w lesie w Balczewie

     Organizowanie wyjazdów na pływalnię w kl.1- 6 w ramach zajęć rekreacyjno-zdrowotnych

     Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kl.1-3.

     Szkolne przerwy na sportowo.

     -efekt : zwiększenie aktywności ruchowej wśród uczniów oraz nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała.efekt: spędzanie wolnego czasu na leśnych wędrówkach oraz grach i zabawach rekreacyjnych

      

     24,25,26 kwiecień 2014

     30 czerwiec

      

      

     Cały rok

     1 godz.

     2 godz. w tygodniu

     1 godz. w tygodniu

     1 raz w miesiącu na dużej przerwie

      

     6.

     Organizacja konkursów oraz różnorodnych form aktywności artystycznej (np. konkurs plastyczny, teatralny, kulinarny, sportowy i inne) dotyczących tez Europejskiego kodeksu walki
     z rakiem

     Konkursy szkolne:

     Konkurs wiedzy pt.” Pochodzenie owoców i warzyw”,

     Konkurs multimedialny na wykonanie prezentacji pt. „Zasady zdrowego odżywiania”,

     Literacki konkurs na komiks promujący zdrowy styl życia,

     Konkurs wiedzy o zdrowiu w oparciu o zalecenia europejskiego kodeksu walki z rakiem,

     Konkurs wiedzy pn.: „Pochodzenie warzyw i owoców” dla kl.1-3,

     Konkurs wiedzy pn.: „Pochodzenie warzyw i owoców” dla kl.4-6,

     Konkurs plastyczny „Inowrocławski czar dwóch kółek”.

     -efekt: wzrost świadomości zdrowotnej wśród uczniów oraz zainteresowania  tematyką profilaktyki zdrowotnej, korzyści płynących dla człowieka ze stosowania w diecie warzyw oraz zachęcanie do aktywności ruchowej.

      

     23.05. 2014

     23.05 2014

     23.05. 2014

     09.04 2014

     15.05.2014

     16.05.2014

     10.04. 2014

      

     samodzielna praca w domu

     7.

     Dystrybucja egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem (rodzaj kodeksu)

     Festyn zdrowia.

     Spotkanie z dr T .Mierzwą.

     Spotkanie z dr D. Łożyńską-Podhrebelną dla mieszkańców osiedla i miasta Inowrocławia

     Przeprowadzenie prelekcji dotyczącej przestrzegania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki
     z Rakiem dla rodziców uczniów klas 3-6 podczas zebrania z rodzicami

     -efekty: podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej, aktywności ruchowej oraz konieczności wykonywania badań profilaktycznych.

     23.05. 2014

     11.04. 2014

     16.10. 2014

      

      

      

     Ewaluacja.

     W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi( bieżące rozmowy, obserwacje, wywiady, ankiety),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia. Dzieci są skłonne dbać o siebie i własne zdrowie, są świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością i chroni w przyszłości przed chorobami nowotworowymi, zgodnie z zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Rodzice chętnie wspomagali nasze działania, brali udział w wykładach oraz akcji „Drzwi Otwarte" organizowanej w miesiącu walki z nowotworami,  w Centrum Onkologii w Bydgoszczy .

     Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi brali udział w wykładach/spotkaniach/akcjach związanych ze zdrowym odżywianiem, aktywnością ruchową, higieną pracy, czego efekty w dużym stopniu przełożyły się również na prawidłowe funkcjonowanie ich rodzin, gdyż  Zdrowa kobieta, to zdrowa rodzina! ( mamy tylko jednego mężczyznę w naszym szkolnym gronie).

     Zrealizowanie zaplanowanych działań w ramach programu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zespołu Edukacyjnego z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, całej Rady Pedagogicznej (mamy tylko10 nauczycieli), rodziców i uczniów naszej szkoły oraz  jednostkom samorządowym, instytucjom i organizacjom działającym w naszym mieście. 

     O wszelkich działaniach szkoły promującej profilaktykę onkologiczną można zobaczyć na stronie naszej szkoły www.sp10ino.edupage.org.pl

      

     Do pozytywnych stron realizowanego projektu należy zaliczyć:

     1.Zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat zasad  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz zmotywowanie uczniów i ich rodzin do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie zachowań zdrowotnych oraz wzrost świadomości w zakresie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, które w przyszłości zaowocują poprawą wskaźników leczenia najgroźniejszych nowotworów.

     2. Wzrost prozdrowotnych postaw w oparciu o świadome wybory zdrowotne.

     3. Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     4. Uatrakcyjnianie czasu wolnego.

     5. Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły.

     6. Kształtowanie prawidłowych zasad i nawyków żywieniowych .

     7. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki szkolnej o nowe rozwiązania.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit