• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna

    •               Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu :

      „Szkoła promująca  profilaktykę onkologiczną"

      

     ,, ….Systematyczna edukacja zdrowotna jest uważana za najbardziej opłacalną,                 

     długofalową inwestycję w zdrowie społeczeństwa”

                                          H.Nakajima

     Założenia programu:

     Celem głównym jest kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród uczniów szkół wszystkich typów w oparciu o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawarte w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem.

     Cele szczegółowe:

     1.  Budowanie świadomości onkologicznej.

     2. Zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat roli poszczególnych elementów stylu    Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

     3.Zmotywowanie uczniów do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie zachowań zdrowotnych.                                                    

     4.Budowanie wśród dzieci  postawy świadomej odpowiedzialności  za swoje zdrowie umiejętności dokonywania prozdrowotnych wyborów oraz modyfikacji negatywnych.

     Adresaci programu:
     Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, nauczyciele, a także członkowie rodzin uczniów.

     Główny organizator programu:

     Ministerstwo Zdrowia

     Organizatorzy i koordynatorzy programu na poziomie wojewódzkim:

     1. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

     2. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

      

     Cele programu:

     I. Promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych szkół podstawowych

     i ponadpodstawowych zasad Europejskiego kodeksu walki z rakiem w zakresie:

     1. Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.

     2. Wystrzegaj się otyłości.

     3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.

     4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz

     spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.

     5. Nie pij; jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie.

     6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.

      

     Oczekiwane efekty:

     Znajomość zasad prewencji pierwotnej nowotworów wśród uczniów uczestniczących w programie oraz wzrost prozdrowotnych postaw w oparciu o świadome wybory zdrowotne.

      

     Realizacja programu:

     I. Organizacja spotkań edukacyjnych:

     1. Edukacja liderów (pedagogów wytypowanych przez szkoły)

     2. Edukacja przeprowadzona bezpośrednio przez Zespół Edukacyjny Centrum Onkologii dla uczniów, pracowników i ich rodzin, na specjalnie zorganizowanych spotkaniach na terenie szkoły;

     3. Edukacja przeprowadzona przez liderów programu (przeszkolonych pedagogów)

     z uczniami na lekcjach.

     II. Udział w projektach prowadzonych przez inne instytucje np. „Mam kota na punkcie mleka”,„Owoce w szkole”, ,,Czas na zdrowie”, Nie pal przy mnie proszę” „Szkoła promująca zdrowie” i inne.

     III. Współpraca z okolicznymi jednostkami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, w których cele statutowe wpisane są działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.

     IV. Organizacja akcji profilaktycznych, festynów, happeningów, marszów oraz innych działań promujących zdrowy styl życia.

     V. Organizacja różnorodnych form aktywności ruchowej.

     VI. Organizacja konkursów oraz różnorodnych form aktywności artystycznej (np.konkurs plastyczny, teatralny, kulinarny, sportowy i inne) dotyczących tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem.

     VII. Dystrybucja egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem zarówno w postaci elektronicznej, jak i edytorskiej.

      

     Szkolni liderzy programu „Szkoły promującej  profilaktykę onkologiczną ":

      

     Katarzyna Kurtysiak i Anna Witecka-Słomion.

      

      

                   Uhonorowaniem udziału w programie będzie nadanie szkole tytułu

     ,,Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną”, potwierdzone stosownym certyfikatem.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit