• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
   • Wnioski o przyjęcie dziecka do  klasy I

    • 2021-_wniosek_o_przyjecie_do_klasy_I_spoza_obwodu_(1).doc
    • ​​​​oswiadczenie_woli_rodzica.docx
    •  
    •  
     • Zachęcamy do wysyłania dokumentów rekrutacyjnych

       

       

      pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną

      (scany dokumentów) na adres e-mailowy 

      sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

      Wnioski  można  też składać osobiście  w  sekretariacie.

       

                                                        

     

    Terminy  postępowania rekrutacyjnego

    na rok szkolny 2021/2022

     

     

     

     

    Rodzaj czynności

    Termin                   

    w postępowaniu rekrutacyjnym

    Termin                     

    w postępowaniu uzupełniającym

     

     

     

    Składanie wniosku o przyjęcie           do klasy I wraz                           

    z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

     

     

    22–26 lutego 2021r.

     18 marca 2021r.

    Weryfikowanie  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do   szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     

     

     1-14 marca 2021r.

    19 marca - 7 kwietnia 2021r.

     

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych                           i kandydatów niezakwalifikowanych

     

     

     15 marca 2021r.

     8 kwietnia 2021r.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

     

     

     do 16 marca 2021r.

     do 9 kwietnia 2021r.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     

     

     17 marca 2021r.

     12 kwietnia 2021r.


                                                                  

                                                    Regulamin rekrutacji do klasy I

    w roku szkolnym 2021/2022

    Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.)

     

    Procedury:

     

    Ø  Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci  

    7-letnich (urodzonych w  2014 r.),  że w dniach od 22 do 26 lutego 2021 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

    Ø  W dniach 22 - 26 lutego br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły,  który czynny będzie  w godzinach od 8.00 do 16.00.

     

    1. Do klasy I w roku szkolnym 2021/ 2022 przyjmuje się dzieci urodzone w roku 2014.

    2. Na wniosek rodziców dziecko, które w 2021 roku kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

    3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych.

    4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.3, zawiera:

    1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

    3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.

    5. Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły.

    6. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

    7. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

    8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

    9. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria, określone w Uchwale nr XV/135/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r., którym przyznaje się odpowiednią ilość punktów potwierdzonych dokumentami:

     

     

    L.p.

     

    Kryterium

     

    Ilość punktów

     

    Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

     

     

    1.

    Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole pierwszego wyboru.

    4

     

    2.

    Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

     

    3

    Dokument potwierdzający mi mie mie

     

     miejsce pracy rodzica

    3.

    Dziadkowie kandydata zamieszkują w pobliżu szkoły.

     

    2

     

    Oświadczenie rodzica

    4.

    Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w pobliżu obwodu szkoły.

     

    1

     

    Oświadczenie rodzica

     

     

    10. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się do dyrektora szkoły.

     

     

    11. Wniosek zawiera:

    1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata,  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

    2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców                       

           i kandydata;

               3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

               4) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do

           najmniej preferowanych;

     

    12.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w ust.9.

     

    13. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

     

    14. Wzór wniosku i wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły www.sp10ino.edupage.org

     

    15. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodne z przepisami §11 za rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zeskanowane dokumenty można wysłać na pocztę e-mailową szkoły sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

     

    16. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

     

    17. Ustala się na rok szkolny 2021/2022 następujące terminy kolejnych czynności postępowania rekrutacyjnego:

    Lp.

    Rodzaj czynności

    Termin

    w postepowaniu rekrutacyjnym

    Termin

    w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Składanie wniosków wraz                            

    z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

    22 – 26 lutego

    18 marca

    2.

    Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte           w oświadczeniach lub zwrócenie się do Prezydenta Miasta Inowrocławia                      o potwierdzenie tych okoliczności.

    1 – 14 marca

     

    19 marca – 7 kwietnia

     

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych              i kandydatów niezakwalifikowanych

    15 marca

    8 kwietnia

    4.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

    od 16 marca

    do 9 kwietnia

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    17 marca

    12 kwietnia

     

     

     

    18. Terminy rekrutacji ogłasza się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia.

     

    19. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     

    20. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

     

      1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa  ust. 21

      2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w ust.23;

      3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

     

    21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej w szkole.

     

    22. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej w szkole, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

     

    23. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

     

    24. Listy, o których mowa w ust. 21 i 23, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie         w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.  Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane  w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

    Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 23, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     

    25. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole.

     

    26. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 25. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

     

    28. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3  dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     

    29. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa            w ust. 28, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

     

    30. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.

     

    31. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

     

       • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit