• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Rekrutacja 2021/2022 do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

    • Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego 

      


     2021-_wniosek_o_przyjecie_do_oddzialu_przedszkolnego_(2).doc

      


     oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.docx

     dodatkowe_informacje_o_dziecku_(1)(1).docx

     oswiadczenie_o_zamieszkiwaniu_dziadkow_dziecka_w_poblizu_przedszkola.docx

      

      

     Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

      

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin                   

     w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin  

     w postępowaniu uzupełniającym

      

     1.

     Złożenie wniosku do dyrektora          o przyjęcie   do  przedszkola       wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

     22 lutego -12 marca 2021r.

     8 kwietnia 2021r.

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych  wniosków    o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę            w postępowaniu rekrutacyjnym

     15 marca – 31 marca 2021r.

     9 – 23 kwietnia 2021r.

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych           i kandydatów niezakwalifikowanych.

         1 kwietnia 2021r.

     26 kwietnia 2021r.

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      do 2 kwietnia 2021r.

     do 27 kwietnia 2021r.

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     7 kwietnia 2021r.

     28  kwietnia 2021r.

      


     Regulamin rekrutacji do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

     w roku szkolnym 2021/2022 

      

     Podstawa prawna:

     - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póź. zm.)

     - Zarządzenie nr 29/2021 Prezydenta Miasta Inowrocławia  z dnia 27 stycznia 2021 r.

      

                 Zapisy do oddziału  zerowego dzieci sześcioletnich odbywać się będą w dniach      od 22 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

      

     1. Do oddziału przedszkolnego zerowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu przyjmuje się dzieci 6-letnie urodzone w 2015 r. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc,  przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.            

      

      

     2. O przyjęciu dziecka do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

      

     3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego kandydata.

      

     4. Przepisy z pkt.1,2,3 niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału rocznego wychowania przedszkolnego.

      

     5. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

     1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

     2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

      

      6. Do oddziału rocznego wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Miasto Inowrocław.

      

     7. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa                 w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc w oddziale rocznego przygotowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wielodzietność rodziny kandydata;

     2) niepełnosprawność kandydata;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      

     8. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.

      

     9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący dla oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego,                  z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

      

     10. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 9, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

      

     11. Spełnianie przez kandydata kryteriów jest potwierdzone odpowiednimi oświadczeniami,

     których wzór znajduje się w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły

      

     www.sp10.edupage.org

      

      

     12. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodne z przepisami §11 za rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm. ) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zeskanowane dokumenty można wysłać na pocztę e-mailową szkoły

      

     sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

      

      

     12. Kryteria naboru  na rok szkolny 2021/2022 brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

      

     L.p.

     Kryterium

     Liczba punktów

     Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

     1

     Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym.

     10 pkt

     Dokument poświadczający zatrudnienie każdego z rodziców: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku działalności gospodarczej poświadczenie rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym,

      zaświadczenie z uczelni

     2

     Rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru/ jest uczniem danej szkoły podstawowej kandydata uczęszcza do danej szkoły.

     8 pkt

      

     3

     Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym   od miejsca zamieszkania dziecka/ miejsca pracy rodziców przedszkolem.

     6 pkt

     Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica ( jeżeli ta informacja nie została zawarta w pkt. 1)

     4

     Dziecko jednego rodzica pracującego lub studiującego w systemie stacjonarnym.

     4 pkt

     Dokument poświadczający zatrudnienie rodzica: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku działalności gospodarczej poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym,  zaświadczenie z uczelni

     5

     Dziadkowie kandydata zamieszkują w pobliżu przedszkola/ szkoły.

     2 pkt

     Oświadczenie rodzica

      

     13.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do rocznego wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miasto Inowrocław, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 6 - 13, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tej szkole. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 7–13 stosuje się odpowiednio.

      

     14.  Terminy rekrutacji ogłasza się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia.

     Ustala się na rok szkolny 2021/2022 następujące terminy kolejnych czynności postępowania rekrutacyjnego:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin                    w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin                           w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie wniosku do dyrektora               o przyjęcie do przedszkola wraz             z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

     22 lutego -12 marca

     8 kwietnia

     2.

     Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym możliwość żądania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte           w oświadczeniach lub zwrócenie się do Prezydenta Miasta Inowrocławia                      o potwierdzenie tych okoliczności.

     15 marca - 31 marca

     9 – 23 kwietnia

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych             i kandydatów niezakwalifikowanych.

     1 kwietnia

     26 kwietnia

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     do 2 kwietnia

     do 27 kwietnia

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     7 kwietnia

     28  kwietnia

      

      

     15.  Wniosek o przyjęcie do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego składa się do dyrektora szkoły.

      

     16.   Wniosek zawiera:

       1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

       2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców   i kandydata;

       3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

       4) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

      

     17.  Do wniosku dołącza się:

     1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa   w odpowiednio:

     a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

     b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5),

     c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

     d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6);

     2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w ust.12.

      

     18. Dokumenty, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. b–d  są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

      

     19. Dokumenty, o których mowa w ust. 17 pkt 1 lit. b–d , mogą być składane także   w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

      

     20. Oświadczenia, o których mowa w ust. 17, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

      

     21. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 17, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

      

     22. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna  z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji  o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane     w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych.

      

     23. Na żądanie prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

      

     24. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 22 i 23,  prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

      

     25. Wzór  wniosku  jest dostępny  w sekretariacie szkoły.

      

     26. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

      

     27. Rodzice dzieci przyjętych do oddziału rocznego wychowania przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole,    w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

      

     28. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale rocznego wychowania przedszkolnego odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

      

     29. Wniosek o przyjęcie do oddziału rocznego wychowania przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkołach.

      

     30. We wniosku, o którym mowa w ust. 29, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego w szkole w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.


  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit