• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Rekrutacja 2020/2021 do KLASY I - regulamin

    • Regulamin rekrutacji do klasy I

     w roku szkolnym 2020/2021

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.)

      

     Procedury:

      

     • Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia informuje rodziców dzieci  

     7-letnich (urodzonych w 2013 r.),  że w dniach od 24 do 28 lutego 2020 roku odbywać się będą zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych.

     • W dniach 24-28 lutego br. zostaje wydłużony czas pracy sekretariatu szkoły,  który czynny będzie       w godzinach od 8.00 do 16.30.

      

     1. Do klasy I w roku szkolnym 2020/ 2021 przyjmuje się dzieci urodzone w roku 2013.

     2. Na wniosek rodziców dziecko, które w 2020 roku kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeśli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

     3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkujących w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych.

     4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.3, zawiera:

     1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

     2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

     3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.

     5. Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie szkoły.

     6. Dzieci przyjmuje się do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

     7. O przyjęciu dziecka do klasy pierwszej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane z urzędu.

     8. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

     9. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria, określone w Uchwale nr XV/135/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r., którym przyznaje się odpowiednią ilość punktów potwierdzonych dokumentami:

      

      

     L.p.

      

     Kryterium

      

     Ilość punktów

      

     Dokument niezbędny do potwierdzenia kryterium

      

      

     1.

     Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole pierwszego wyboru.

     4

      

     2.

     Miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły.

      

     3

     Dokument potwierdzający mi mie mie

      

      miejsce pracy rodzica

     3.

     Dziadkowie kandydata zamieszkują w pobliżu szkoły.

     2

     Oświadczenie rodzica

     4.

     Miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w pobliżu obwodu szkoły.

     1

     Oświadczenie rodzica

      

      

     10. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się do dyrektora szkoły.

      

     11. Wniosek zawiera:

     1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata,  a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

     2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, adres miejsca zamieszkania rodziców                       

            i kandydata;

                3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

                4) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do

            najmniej preferowanych;

      

     12.  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w ust.9.

      

     13. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

      

     14. Wzór wniosku i wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie szkoły.

      

     15. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

      

     16. Ustala się na rok szkolny 2020/2021 następujące terminy kolejnych czynności postępowania rekrutacyjnego:

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin                   

     w postepowaniu rekrutacyjnym

     Termin                     

     w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie wniosków wraz                            

     z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

     24 – 28 lutego

      20 marca

     2.

     Weryfikowanie  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do   szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      2 – 16 marca

      

     20 marca – 3 kwietnia

      

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych              i kandydatów niezakwalifikowanych

      17 marca

      6 kwietnia

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      od 18 marca

      do 7 kwietnia

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      19 marca

      8 kwietnia

      

      

      

     18. Terminy rekrutacji ogłasza się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia.

      

     19. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

      

     20. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

      

       1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa  ust. 21

       2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w ust.23;

       3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

      

     21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej w szkole.

      

     22. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej w szkole, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

      

     23. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

      

     24. Listy, o których mowa w ust. 21 i 23, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie         w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane     w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

     Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 23, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

      

     25. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej w szkole.

      

     26. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 25. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

      

     28. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

      

     29. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa            w ust. 28, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

      

     30. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.

      

     31. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit