• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Program

    •  

     PROGRAM    WYCHOWAWCZY

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 10

     im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocławiu

     2016-2017 

      

       

     Program Wychowawczy został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016r.i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2016r. i Samorząd Uczniowski w dniu14.09.2016 r.

      

      

     Przewodniczący Rady Pedagogicznej – Alina Pacholska

     Przewodniczący Rady Rodziców – Paulina Budzyńska.

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Agata Rolirad

      

                    WYCHOWYWAĆ TO ZNACZY:

      

     Iść w tę samą stronę, to dążyć wspólnie ku jakiemuś celowi.

      Gdy w taką drogę wybiera się

     DUŻY i MAŁY, DUŻY wskazuje kierunek, pomaga by MAŁY nie zabłądził,

      uczy jakie wziąć buty na wyprawę, czasem zachęca, czasem wspiera a czasem zachwyca się

     nie tylko widokami, ale świeżym spojrzeniem MAŁEGO.

     MAŁY jak to MAŁY, czasem się dąsa i ucieka, czasem przechwala, a czasem mocno trzyma

     dającą mu poczucie bezpieczeństwa rękę DUŻEGO”

      

      

      

      

      

     I. Program Wychowawczy powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

     • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

     • Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);

     • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418);

     • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

     • Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, i profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomani.

     • Statut Szkoły;

     II.  Program Wychowawczy powstał w oparciu o misję i wizję szkoły oraz sylwetkę absolwenta, które zostały opracowane  po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez całą  społeczność szkolną.

                                                                                     

      

      

                                                                MISJA SZKOŁY

      

     Misją Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

             Nasza szkoła jest najstarszą placówką oświatową w Inowrocławiu, istniejącą już 169 lat i szeroko kultywującą tradycje związane                  z regionem, jego historią, folklorem oraz znajomością życia i twórczości patrona szkoły Jana Kasprowicza. Znajomość tradycji, zacieśnianie związków szkoły ze środowiskiem lokalnym niewątpliwie ma ogromny wpływ na kształtowanie poczucia tożsamości „naszej małej ojczyzny”. Ponadto integrowaniu się szkoły ze środowiskiem lokalnym służy nawiązywanie kontaktów z instytucjami samorządowymi, miejskimi.

            Rodzice są współgospodarzami szkoły i wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz rozwoju dzieci, wspomagają finansowo      i organizacyjnie szkołę. Udział rodziców  w życiu szkoły ma charakter instytucjonalny, poprzez prace Rady Rodziców, oraz indywidualny.

            Przystosowaniu się szkoły do zróżnicowanych warunków życia w społeczeństwie i stawianiu czoła grożącym patologiom, służy współpraca z instytucjami prowadzącymi zorganizowaną działalność wychowawczą m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sanepidem, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Koordynowania Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy.

                             Realizacja misji szkoły przebiega na płaszczyźnie dydaktyki, wychowania, ale również turystyki, rekreacji, wypoczynku. Dążenie do wypoczynku w kontakcie z przyrodą, kształcenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym      i przyrodniczym Kujaw i jego promowanie realizowane w wyniku współpracy m.in. z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ośrodkiem Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum im. Jana Kasprowicza. Uczniowie biorą udział w turystyce i krajoznawstwie, poznając wnikliwie osobliwości przyrody, zabytki kultury, czy inne obiekty współczesnych osiągnięć człowieka.

      

                                                                                  

      

      

                                                                                             W I Z J A   S Z K O Ł Y

      

     Celem działalności szkoły w tym obszarze jest sprawne funkcjonowanie placówki poprzez:

      

     Zapewnienie wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

     1. Dążenie do wzbogacania i unowocześniania bazy dydaktycznej szkoły.
     2. Zapewnienie sprawnego przepływu informacji.
     3. Tworzenie efektywnego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
     4. Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz edukacji.
     5. Promowanie szkoły w środowisku.

      

     W tym celu:

      

     • Szkoła działa w oparciu o statut szkoły oraz regulaminy, które są na bieżąco dostosowywane do potrzeb oraz przepisów prawa.
     • Szkoła posiada dwa obiekty a w nich: sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pracownie przedmiotowe, biblioteki, świetlicę, gabinet higienistki, pracownię multimedialną i komputerową, stołówkę, boisko, plac zabaw  oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.
     • Dyrektor na bieżąco ustala potrzeby szkoły w zakresie modernizacji i unowocześniania bazy dydaktycznej placówki i podejmuje działania z tym związane ze szczególnym uwzględnieniem Internetu.
     • Szkoła ma wypracowany sposób powiadamiania i przekazywania informacji uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.
     • Dyrektor planuje i organizuje szkolenia rady pedagogicznej w systemie wieloletnim i rocznym. Ponadto nauczyciele uczestniczą              w spotkaniach metodycznych oraz wybranych przez siebie konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych.
     • Szkoła stale współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym        i Nieletnich, Policją i Strażą Miejską, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PCK,  Parafią św. Antoniego w Inowrocławiu.
     • Szkoła prowadzi stronę .
     • Dyrektor na bieżąco sprawuje nadzór nad realizacją zadań placówki, w tym wynikających z realizacji nowej podstawy programowej.

       

      Wychowanie

       

      Celem działalności szkoły w tym obszarze jest  przygotowanie dziecka do dokonywania właściwych dla jego wieku rozwojowego wyborów życiowych poprzez:

       

     1. Wdrażanie uczniów do rzetelnego wypełniania obowiązków szkolnych i poczucia odpowiedzialności za swoją naukę.
     2. Uświadamianie uczniom praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz konieczności respektowania praw każdego człowieka.
     3. Wdrażanie uczniów do bezpiecznych zachowań w każdej sytuacji.
     4. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.
     5. Kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych.
     6. Rozwijanie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej uczniów.
     7. Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów.

           8. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności w osiąganiu wartościowych celów.

     9. Rozwijanie talentów i zdolności dzieci.

             

     Sylwetka absolwenta

      

     • Potrafi się uczyć.

     • Jest ciekawy świata i siebie.

     • Zna normy społeczne i je respektuje.

     • Stara się panować nad odczuciami i emocjami.

     • Posługuje się piękną polszczyzną.

     • Zaczyna tworzyć własny system wartości.

     • Rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty.

     • Zachowuje się asertywnie.

     • Zna i szanuje kulturę i  tradycje Ojczyzny i regionu.

     • Żyje zdrowo i ekologicznie.

     • Rozumie potrzebę bezinteresownej pomocy innym.

     • Dba o bezpieczeństwa własne i innych.

     • Jest życzliwy ludziom, umie być pomocny i tolerancyjny.

     • Umie rzetelnie pracować i współpracować z innymi.

     • Czuje się Polakiem i  Europejczykiem.

     • Zna i stosuje prawa i obowiązki ucznia, dziecka, człowieka.

      

                                                                                                         

                                                                       

      

                                                                           III. Priorytety działań

     Rodzina i społeczeństwo

      

     Cele szczegółowe

     Zadania

     1.     Poszanowanie innych ludzi, tolerancja.

     2.     Wpojenie szacunku dla pracy i osiągnięć innych ludzi.

     3.     Dostrzeganie wartości rodziny w życiu człowieka.

     4.     Rozbudzanie więzi społecznych – koleżeństwo, przyjaźń.

     5.     Uczeń jako członek społeczności szkolnej.

     6.     Wspieranie rozwoju osobowego ucznia w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.

     7.     Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

     8.     Kształtowanie świadomych postaw konsumenckich

     9.     Upowszechnianie systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi

     10.  Współpraca z rodzicami w procesie wychowania i edukacji.

     11.  Budzenie otwartości na wielokulturowość.

      

     1.     Zwracanie uwagi na aktywną i bezinteresowną pomoc.( Współpraca TKPD w Inowrocławiu).

     2.     Rozwijanie tolerancji wobec ludzi niepełnosprawnych, o innej religii i innych przekonaniach.

     3.     Uczenie kultury  w różnych sytuacjach – umiejętność porozumiewania się.

     4.     Zaangażowanie w działalność samorządową

     5.     Rozbudzanie więzi społecznych (koleżeństwo, przyjaźń).

     6.     Poznanie praw i obowiązków ucznia.

     7.     Budzenie szacunku dla pracy.

     8.     Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego.

     9.     Uświadomienie istnienia więzi emocjonalnych w rodzinie.

     10.  Podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

     11.  Zainteresowanie pracą zawodową rodziców a wybór własnego zawodu.

     12.  Systematyczne oszczędzanie w SKO.

     13.  Angażowanie rodziców w przygotowywanie uroczystości szkolnych ( Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Poranek wielkanocny, Jasełka, apele, opiniowanie przedsięwzięć, wyrażanie swojego zdania nt organizacji i pracy szkoły.

     14.  Realizacja projektów edukacyjnych z innymi krajami.

      

      

      

      

      

     Profilaktyka zdrowia i zagrożeń

      

     CELE

     ZADANIA

     1. Nabywanie umiejętności dbania o  zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych.
     2. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.
     3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w kontakcie z niebezpiecznymi przedmiotami.
     4. Poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
     5. Znajomość bezpiecznego poruszania się po drogach.
     6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nacisku grupy.
     7. Umiejętność tworzenia wspierających relacji interpersonalnych.
     8. Podnoszenie poczucia własnej wartości.
     9. Profilaktyka antynikotynowa, antyalkoholowa, antydopalaczowa.

      

      

     1. Przyswojenie wiedzy o zdrowiu.
     2. Ustalenie zasad i nawyków bezpiecznego zachowania siei dbałości o swoje zdrowie i innych.
     3. Włączenie rodziców do realizacji zadań prozdrowotnych.
     4. Dbanie, aby szkoła była zdrowa i bezpieczna poprzez realizację programu „Szkoła promująca zdrowie”, „Dbaj o uśmiech”, realizacja zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem poprzez branie udziału w przedsięwzięciach promujących zdrowie.
     5. Współpraca z instytucjami wspierającymi społeczność szkolną w działaniach prozdrowotnych ( działalność PCK w szkole i współpraca ze szpitalem Centrum Krwiodawstwa RO PCK w Inowrocławiu.)
     6. Rozwijanie sprawności i umiejętności ruchowych.
     7. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron (zalet i wad).
     8. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych.
     9. Zapoznawanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
     10. Uczenie bezpiecznego spędzania wolnego czasu  w domu i poza domem, w czasie ferii zimowych i letnich.
     11. Profilaktyka zagrożeń i sposobów walki z alkoholizmem, nikotynizmem, narkotykami, dopalaczmi i  substancjami uzależniającymi.
     12. Przeprowadzanie diagnozy antynikotynowej, antyalkoholowej, antydopalaczowej.
     13. Współpraca z Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu ( konkursy, lekcje).
     14. Realizacja programów profilaktycznych: „Nie pal przy mnie proszę”.
     15. Przeciwdziałanie przemocy i agresji.

     Egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni, sali gimnastycznej, boiska, szatni, dyskoteki, pływalni, lodowiska, szkolnych wyjść i wycieczek.

      

      

      

      

      

     Kultura i tradycje

     CELE

     ZADANIA

     1.     Zainteresowanie kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu.

     2.     Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

     3.     Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

     4.     Rozwijanie postaw patriotycznych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu.

     5.     Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i społeczności szkolnej.

     1. Kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
     2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr kultury i środków komunikacji medialnej.
     3. Kształtowanie postawy tzw. „człowieka kulturalnego”, dbającego o budowanie pozytywnego klimatu w swojej szkole i środowisku.

      

     1. Promowanie walorów własnego regionu.
     2. Współpraca z biblioteką szkolną, miejską, udział w konkursach recytatorskich, dotyczących  życia i twórczości pisarzy dla dzieci, wystawy, zainteresowanie czasopismami, udział w uroczystościach szkolnych, Narodowe Czytanie.
     3. Zapoznanie z zasadami programowania w Scratchu, przeglądanie edukacyjnych stron internetowych, wskazywanie możliwości i sposobów samodzielnej pracy w domu z pomocą Internetu.
     4. Współpraca z muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Kujawskim Centrum Kultury, muzeum archeologicznym w Inowrocławiu, Punktem Komisji Europejskiej w Toruniu, Centrum Informacji Europejskiej ( konkursy, działalność kółka historycznego, europejskiego.)
     5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz rodzicami.
     6. Budzenie odpowiedzialności za najbliższe   otoczenie

           4.  Uświadomienie uczniom wartości  kultury w życiu.

     5.  Korzystanie z dóbr kultury.

     6.  Kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru przekazu medialnego.

     7.  Organizowanie życia kulturalnego na terenie szkoły i poza nią.

      

      

       

      

     Postawa patriotyczna

     CELE

     ZADANIA

     1.     Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do własnego kraju.

     2.     Rozwijanie i okazywanie szacunku dla dobra wspólnego i dokonań przeszłych pokoleń.

     3.     Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej.

     4.     Wpojenie podstawowych ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych.

     1. Poznanie i poszanowanie symboli narodowych.
     2. Wpajanie szacunku do tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych i kultywowanie ich.( Kółko historyczne, europejskie)
     3. Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa.
     4. Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic narodowych, lokalnych.
     5. Budzenie szacunku dla każdego człowieka.
     6. Tolerancja wobec innych poglądów i przekonań.
     7. Odpowiedzialność za siebie i innych.

      

      

     Ekologia i środowisko

      

     CELE

     ZADANIA

     1. Poznawanie zmian zachodzących w otaczającym środowisku.
     2. Rozwijanie wrażliwości na problemy najbliższego środowiska.
     3. Nabycie odpowiedzialności za środowisko.
     1. Przybliżanie uczniom problemów ochrony środowiska i jego zagrożeń.
     2. Uświadomienie więzi łączących człowieka z przyrodą.
     3. Budzenie szacunku do wszystkich form życia w przyrodzie.
     4. Korzystanie z walorów najbliższego środowiska – Solanki, Myślęcinek ( ścieżki edukacyjne, wycieczki).
     5. Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Inowrocławiu.
     6. Realizacja programów i projektów ekologicznych.( Planeta Energii, Dzieci Środowisku, Miasto bez elektrośmieci).
     7. Udział w sejmikach ekologicznych, Białych Sobotach.

      

      

                              

                                          

      IV. Postanowienia końcowe

      

     1. Statut szkolny porządkuje zadania wychowawcze występujące w procesie edukacyjnym.

     2. Treści wychowawcze są realizowane w procesie edukacyjnym przez  nauczycieli przedmiotów.

     3. Nauczyciel wychowawca realizuje treści wychowawcze zgodnie ze szczegółowym planem wychowawczym opracowanym dla danej klasy.

     4. Harmonogram działań doraźnych i okolicznościowych reguluje w kolejnych latach kalendarz imprez szkolnych.

     5. Udział rodziców w procesie wychowawczym dziecka przejawia się w kontaktach z  dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy, wychowawcą świetlicy, nauczycielami.

     6. Uczeń uczestniczy w procesie wychowawczym jako aktywny członek samorządu uczniowskiego lub całej  społeczności szkolnej.

     7. Szkoła w procesie wychowawczym włącza się w akcje wychowawcze organizowane przez władze lokalne.

     8. Następuje monitorowanie i ewaluacja działań z udziałem przedstawicieli całej społeczności szkolnej, w tym również pracowników niepedagogicznych.

                                                                                                                                                                                                                 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit