• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Program profilaktyczno wychowawczy

    • Program

     Profilaktyki

     na rok 2016-2017

      

      

     Szkoły Podstawowej Nr 10

     im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocław

      

      

     Program Profilaktyki został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016 r. i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr4/2016 oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 29.09.2016 r. i Samorząd Uczniowski w dniu 14.09.2016 r.

      

     Przewodniczący Rady Pedagogicznej – Alina Pacholska

     Przewodniczący Rady Rodziców – Paulina Budzyńska

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Agata Rolirad

            Program dostosowany do potrzeb uczniów, lokalnego środowiska i aktualnych problemów wśród młodzieży.

                  Program Profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy Szkoły. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego, jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces  zgodnie ze swoimi możliwościami.  

     ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

     • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
     • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły: imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.
     • Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
     • Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
     • Eliminacja zachowań agresywnych i dyskryminacyjnych.
     • Objęcie działaniami profilaktycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii wszystkich uczniów i wychowanków.
     • Współpraca z rodzicami w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z uzależnieniami i skutecznej interwencji.
     • Działania edukacyjne w środowisku szkolnym we współpracy ze środowiskiem lokalnym (policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, ośrodkami d.s. uzależnień, lekarzami, psychologami, terapeutami) polegające na dostarczaniu podstawowych informacji na temat profilaktyki narkomanii.
     • Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
     • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
     • Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji.
     • Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych  zachowań.
     • Przygotowanie uczniów do przejścia na następny etap rozwoju ( II etap edukacji, gimnazjum).

       

       

      PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

     • Statut  Szkoły.
     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010.
     • Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
     • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów
      publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz.226).
     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 72.
     • Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez
      Polskę 30 kwietnia 1991r.
     • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz.109)
     • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535)
     • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.)
     • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198 )
     • Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. Nr10, poz. 55).

       

      DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

                      Nasza szkoła liczy obecnie  103 uczniów. Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku 6 do 13 lat.  Zależy nam, aby uczniowie  na terenie naszej szkoły   i poza nią czuli się bezpiecznie i darzyli pracowników szkoły zaufaniem. Istotne jest, aby praca wychowawcza i profilaktyczna przynosiła efekty w postaci wzrostu świadomości uczniów i ich rodzin 

         Główne problemy wymagające rozwiązania: 

     • Wpływ właściwego odżywiania, bezpiecznej aktywności fizycznej i higieny osobistej  na rozwój intelektualny i fizyczny dzieci i młodzieży.
     • Podniesienia świadomości w zakresie unikania ryzykownych zachowań w grupie rówieśniczej,.
     • Różne formy cyberprzemocy.
     • Wzajemna odpowiedzialność za bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej – co robić w sytuacjach kryzysowych.
     • Radzenie sobie z emocjami i agresją.
     • Wpływ używania substancji energetyzujących, dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz palenia papierosów na zdrowie i życia. 

       

      PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE

       Szkolny program profilaktyczny jest zgodny ze:

     • Statutem szkoły
     • Programem wychowawczym szkoły
     • Koncepcją pracy szkoły

      Osoby odpowiedzialne za realizację działań profilaktycznych: nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, rodzice.

      Zadania profilaktyczne nauczycieli

     • zwracanie podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
     • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
     • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia.
     • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
     • natychmiastowa, zgodna ze Statutem Szkoły reakcja na przejawy agresji rówieśniczej, przemocy  i zachowania dyskryminacyjne.
     • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
     • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych

       

      Zadania profilaktyczne wychowawców

     • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby w szkole: wychowawcy, pedagoga, psychologa, dyrektora szkoły,
     • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów – godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, muzeum itp.),
     • współpraca z rodziną – inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
     • realizacja programów profilaktycznych dotyczących palenia tytoniu, picia alkoholu oraz stosowania środków psychoaktywnych, przeciwdziałania agresji , rozwijania umiejętności interpersonalnych,
     • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
     • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
     • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
     • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
     • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.

       

      Zadania profilaktyczne pedagoga szkolnego

     • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
     • wprowadzanie zewnętrznych programów profilaktycznych,
     • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, lekarza,
     • pedagogizacja rodziców.

       

      Zadania profilaktyczne rodziców

      Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

       

     • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
     • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby  z pedagogiem szkolnym, bądź Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom.
     • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
     • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

      W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła współpracuje z :

     • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w Inowrocławiu
     • Policją
     • MOPS w Inowrocławiu
     • PCPR Inowrocław
     • Kuratorami, sądem – Wydział ds. Nieletnich
     • OPiRPU Inowrocław
     • TKPD Inowrocław
     • Szpitalem  miejski
     • PCK Inowrocław
     • Parafią św. Antoniego w Szymborzu

       

       CELE I ZADANIA SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

      Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

      Działalność profilaktyczna obejmuje:

     • w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji szkodliwych; 
     • w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;

       

      Cele szczegółowe programu

     • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią:

      - Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

      - Zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

      - Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas przerw i imprez szkolnych.

      - Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

      - Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

      - Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź,  pożar, zachowanie na szkolnym korytarzu, szatni, klasie szkolnej, sali gimnastycznej, boisku szkolnym.

      - Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.

     • Eliminacja  zachowań agresywnych i przemocy w szkole 

      - Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

      - Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

      - Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

      - Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

      - Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

      -Wzbudzanie empatii, tolerancji, zachowań prospołecznych i antydyskryminacyjnych.

      - Pedagogizacja rodziców.

       

     • Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

      Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

      - Edukacja prawna uczniów.

      - Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

      -Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

      -Kształtowanie postaw tolerancyjnych i antydyskryminacyjnych.

      - Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     • Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia 

      - Propagowanie zdrowego trybu życia.

      - Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

      - Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

      - Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

       - Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia.

     • Profilaktyka uzależnień 

      Kształtowanie postawy asertywnej.

      - Profilaktyka palenia papierosów.

      - Profilaktyka picia alkoholu.

      - Profilaktyka narkomanii (w tym dopalaczy), lekomanii, uzależnienia od komputera.

      - Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

      -Wdrażanie wybranych programów profilaktycznych.

     • Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju 

      - Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

      - Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

      - Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

      - Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów.

      - Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

      -Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

      - Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

     • Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

      - Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

      - Wdrażanie zachowań asertywnych.

      -Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

      -Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

      - Kształtowanie umiejętności szukania pomocy.

      Forma realizacji:

     • godziny wychowawcze
     • lekcje
     • zajęcia z pedagogiem
     • zajęcia warsztatowe z udziałem specjalistów
     • zajęcia pozalekcyjne
     • zajęcia w świetlicy środowiskowej
     • uroczystości szkolne
     • konkursy 

      Metody pracy:

      pogadanki, dyskusje, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, treningi,  zabawy psychologiczne, ankiety, konkursy, obserwacje, wywiady, rozmowy indywidualne i grupowe.

      Przewidywane efekty działań profilaktycznych:

     • uczeń uzyskuje pełną wiedzę na temat zagrożeń oraz możliwości radzenia sobie z nimi,
     • uczeń zna zagrożenia, jakie stwarza używanie alkoholu, nikotyny i środków odurzających i nie sięga po te środki,
     • uczeń jest objęty pełną i kompleksową pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
     • uczeń identyfikuje się ze środowiskiem klasowym, szkolnym,,
     • uczeń zna korzyści, płynących ze zdrowego trybu życia,
     • umie bezpiecznie funkcjonować  w  szkole i domu,
     • wie jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.

       

                                                                                          PLAN  DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

     ZADANIA

     SPOSOBY REALIZACJI

     Poznanie środowiska rodzinnego uczniów

     - ankieta diagnozująca dla wychowawców,

     - sporządzenie list uczniów, potrzebujących pomocy,

     -rozmowy z uczniami i rodzicami, sporządzenie listy najistotniejszych potrzeb,

     - wywiady środowiskowe,

     - współpraca z MOPS, PPP,PCPR.

     Zasady bezpieczeństwa w szkole, domu, podczas spędzania wolnego czasu.

      

      

     Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

     -  zajęcia w kl.I – VI z wychowawcą,

     - zasady przebywania na terenie szkoły,

     - regulamin zachowania się podczas przerw,

     - zachęcanie do czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych,

     -  zachowanie bezpieczeństwa w sieci, poruszanie się w internecie, świadomość zagrożeń wynikających z cyberprzemocy,

     - realizacja projektu „Nie daj się! Wyloguj się do rzeczywistości!”,

     -  uświadomienie zasad prawidłowego zachowania ucznia w ruchu drogowym, realizowane na lekcjach informatyki,

     - działalność SKB,

     - dojazd do szkoły rowerami, egzamin na kartę rowerową,

     Wrabianie zdrowych nawyków żywieniowych i zachęcanie do aktywności ruchowej.

     - realizacja programów: Szkoła Promująca Zdrowie, Dbaj o uśmiech, zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, działalność szkolnego koła PCK,

     - organizacja Tygodnia Zdrowia,

     - roztańczone przerwy,

     - udział w Białych Sobotach,

     - konkursy, przedstawienia, scenki dramowe, zajęcia w świetlicy,

     - zajęcia edukacyjne, warsztaty, wycieczki,

     - potkania ze specjalistami, pielęgniarka, lekarze, przedstawiciele PCK.

      

     Zapobieganie agresji słownej                i fizycznej.

      

      

      

      

     Nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

      

     - spotkania klas z pedagogiem,

     - zajęcia integracyjne w klasach z wychowawcą, specjalistami, pedagogiem,

     - zajęcia z komunikacji interpersonalnej,

     - zajęcia na temat rodzaju emocji i umiejętnego ich rozpoznawania,

     - ukazywanie pozytywnego i negatywnego znaczenia stresu,

     - zajęcia na temat negatywnych konsekwencji agresji,

     - odpowiedzialność prawna uczniów – zajęcia z udziałem kuratora sądowego lub pracownikiem policji,

     - wyjazdy klasowe, wycieczki ( teatr, muzeum, warsztaty, wycieczka turystyczna),

      

      

      

     Kształcenie asertywności - odmawiania substancji aktywnych, dopalaczy, papierosów, alkoholu

     - świadomość zagrożeń nadużywania alkoholu, dopalaczy, papierosów przez osoby dorosłe i dzieci dla ich zdrowia realizowana poprzez:

     - godziny wychowawcze, treści na zajęciach dydaktycznych z przyrody,

     - programy profilaktyczne: „Nie pal przy mnie”,

     -zajęcia z dziećmi, rodzicami,

     - filmy edukacyjne,

     - spotkania z pielęgniarką, specjalistami z Ośrodka Profilaktyki, Terenowego Komitetu Praw Dziecka.

     Kształcenie prawidłowych postaw. Wychowanie do wartości.

     - zajęcia edukacyjne i profilaktyczne,

     - projekty akcje charytatywne,

     - konkursy, wystawy, wyjścia do kina, teatru, muzeum, DPSu, innych instytucji użyteczności publicznej,

     - uroczystości klasowe, szkolne,  związane z kultywowaniem tradycji rodzinnych i narodowych, apele okolicznościowe,

     - wyjazdy warsztatowe, patriotyczno-okolicznościowe,

     -zajęcia  biblioteczne,

     - spotkania z twórcami kultury.

      

      

      

      

      

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit