• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Koncepcja pracy szkoły

    •  

      

     Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

     Szkoły Podstawowej nr 10

     im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu


      

                                                                                                       „Kiedy śmieje się dziecko,            

                                                                                                                                                 śmieje się cały świat”.

                                                                       Janusz Korczak    

     (1987-1942)

      

      

      Wstęp

      

            Obraz danej placówki oświatowej zależy od wszystkich, którzy są bezpośrednio  i pośrednio związani ze szkołą. To, jaka jest szkoła zależy od władz oświatowych, samorządowych, od rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów, społeczności lokalnej i dyrektora szkoły. Najlepsza koncepcja rozwoju szkoły nie ma szans na powodzenie, jeżeli nie spotka się z akceptacją i pozytywnym przyjęciem przez współpracowników, uczniów, rodziców i organ założycielski.

             Udało nam się określić kierunek rozwoju szkoły i dążyć z pozytywnym skutkiem do realizacji wizerunku szkoły rodzinnej, bezpiecznej i przyjaznej uczniom.

          Dalszy etap funkcjonowania szkoły będzie realizacją wspólnie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną misji i wizji szkoły: „ Mała szkoła dużych szans na rozwój każdego ucznia”. To szkoła, która stwarza warunki sprzyjające osiągnieciu sukcesu w różnych obszarach działalności szkolnej, wyposaża w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiągniecie sukcesu na miarę możliwości każdego ucznia, przygotowuje do uczestniczenia w życiu rodzinnym, społecznym, publicznym i kulturalnym.

      

      

      Mocne strony pracy szkoły:                                                                                                               

     • Doświadczona i wysoko kwalifikowana kadra.
     • Duża zdolność konkurowania w zakresie oferty edukacyjnej.
     • Znaczące osiągnięcia uczniów w konkursach międzyszkolnych.
     • Utrzymujący się na dobrym poziomie wynik sprawdzianu po klasie VI.
     • Organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych.
     • Mała liczebność klas.
     • Dobre rozeznanie środowiska rodzinnego uczniów.
     • Duża zdolność do konkurowania w zakresie oferty wychowawczej: brak zachowań patologicznych tj. agresja, przemoc fizyczna, wagary.
     • Podmiotowe traktowanie uczniów i rodziców.
     • Indywidualizacja procesu nauczania zgodnie z mottem „ Mała szkoła równych szans na rozwój każdego ucznia”.
     • Obiekty szkolne po kapitalnym remoncie.
     • Szkoła jest dobrze wyposażona w nowy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
     • Sala komputerowa z 15 stanowiskami.
     • Szkoła jest bezpieczna poprzez założony monitoring i domofony.
     • Stanowiska komputowe w bibliotece szkolnej.
     • Sukcesywnie wzbogacane zbiory biblioteczne.
     • Trzy klasy wyposażone w tablice interaktywne.
     • Szybsze rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczniów i zapewnienie im odpowiednich form opieki: zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pozalekcyjne.
     • Wyjazdy uczniów na pływalnię w ramach zajęć wychowania fizycznego.
     • Włączanie uczniów i rodziców w proces edukacji poprzez szczegółowe i systematyczne informowanie o wymaganiach i osiągnięciach dzieci.
     • Mocna więź emocjonalna z rodziną, dzielnicą i regionem.
     • Kultywowanie tradycji i obrzędowości szkoły i regionu.
     • Udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
     • Współpraca placówki z instytucjami wspierającymi szkołę.
     • Realizacja projektów: „ Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła promująca ekologię”, „ Owoce w szkole”, „ Mleko w szkole”.
     • Umożliwienie spożywania przez uczniów posiłków w szkole poprzez zapewnienie usług cateringu.

      

      

      Misja szkoły  

             Misją Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

             Nasza szkoła jest najstarszą placówką oświatową w Inowrocławiu, istniejącą już 168 lat    i szeroko kultywującą tradycje związane z regionem, jego historią, folklorem oraz znajomością życia i twórczości patrona szkoły Jana Kasprowicza. Znajomość tradycji, zacieśnianie związków szkoły ze środowiskiem lokalnym niewątpliwie ma ogromny wpływ na kształtowanie poczucia tożsamości „naszej małej ojczyzny”. Ponadto integrowaniu się szkoły ze środowiskiem lokalnym służy nawiązywanie kontaktów z instytucjami samorządowymi, miejskimi.

            Rodzice są współgospodarzami szkoły i wspólnie z Radą Pedagogiczną wspierają wysiłki na rzecz rozwoju dzieci, wspomagają finansowo i organizacyjnie szkołę. Udział rodziców  w życiu szkoły ma charakter instytucjonalny, poprzez prace Rady Rodziców, oraz indywidualny.

            Przystosowaniu się szkoły do zróżnicowanych warunków życia w społeczeństwie i stawianiu czoła grożącym patologiom, służy współpraca z instytucjami prowadzącymi zorganizowaną działalność wychowawczą m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sanepidem, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

           Realizacja misji szkoły przebiega na płaszczyźnie dydaktyki, wychowania i opieki, ale również turystyki, rekreacji, wypoczynku, promowania zdrowia i ekologii. Dążenie do wypoczynku w kontakcie z przyrodą, kształcenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Kujaw i jego promowanie realizowane w wyniku współpracy m.in. z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ośrodkiem Centrum Edukacji Ekologicznej, Muzeum im. Jana Kasprowicza. Uczniowie biorą udział w turystyce i krajoznawstwie, poznając wnikliwie osobliwości przyrody, zabytki kultury, czy inne obiekty współczesnych osiągnięć człowieka.

      

      Wizja szkoły

      

     I. W obszarze dydaktyki.

         1. Pracujemy w szkole, w której:

          - uczymy metodami aktywnymi, które zwiększają atrakcyjność lekcji,

          - w pracy wykorzystujemy materiały multimedialne oraz tablice interaktywne,

          - nauczyciele różnych specjalności współpracują ze sobą,

          - stosujemy integrację międzyprzedmiotową,

          - wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne,

          - proponujemy szeroka ofertę zajęć pozalekcyjnych,

          - stwarzamy możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności,

          - pobudzamy do twórczej aktywności,

          - kształtowanie kreatywności i zespołowej współpracy uczniów,

          - wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów,

          -efektywnie nauczamy, wprowadzamy nowoczesne formy pracy w czasie lekcji z 

           wykorzystywaniem bazy dydaktycznej szkoły.

          2. Systematycznie mierzymy jakość szkoły poprzez:

          - diagnozy gotowości szkolnej w oddziale rocznego przygotowania szkolnego,

          - wstępną diagnozę w klasie  I i IV,

          - wewnętrzne testy wiedzy i umiejętności na każdym etapie kształcenia,

          - wewnętrze testy wiedzy i umiejętności w klasie V,

          - wewnętrzne testy wiedzy i umiejętności w kasie VI,

          - zewnętrzne testy wiedzy i umiejętności w klasie III i VI przygotowane przez   

            wydawnictwo „ Operon”, OBUT, OKE,

          - obserwacje zajęć,

          - ankiety.

      

     II. W obszarze wychowania i opieki:

          -szkoła stanowi bezpieczne i przyjazne środowisko, sprzyjające jego rozwojowi,

          - współpracujemy w tworzeniu poczucia więzi uczniów ze szkołą, społecznością

            szkolną i lokalną,

          - dbamy o to, aby Kodeks Szkoły był przestrzegany,

          - utrwalamy zasady i nawyki bezpiecznego i kulturalnego zachowania się i dbałości                      

           o zdrowie własne i innych,

          - propagujemy i kształtujemy zachowania prozdrowotne i proekologiczne,

          - przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej,

          - organizujemy imprezy i uroczystości szkolne, sprzyjające integrowaniu się

            uczniów naszej szkoły,

         - budujemy i akceptujemy tradycje i obrzędowość szkoły,

         - integrujemy uczniów ze środowiskiem lokalnym, poprzez organizowanie działań

           na rzecz środowiska,

         - dbamy o to, aby szkoła była zdrowa i bezpieczna poprzez realizacje programów

            wychowawczych, profilaktycznych i zajęć edukacyjnych poświęconych tej problematyce,

         - współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad,

         - systematycznie mierzymy jakość szkoły poprzez wewnętrzne ankiety dotyczące m.in.

           atmosfery szkoły, zachowania się uczniów w szkole, problemów uzależnień,

         - zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego oraz opiekę po zajęciach w świetlicy.

     III. W obszarze organizacji i zarządzania szkołą.

         - dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie,

         - dbamy o właściwą organizacje pracy szkoły, która inspiruje do twórczych działań,

         - osiągamy sprawność organizacyjną poprzez doskonalenie komunikacji interpersonalnej,

         - tworzymy ceremoniał i symbolikę szkoły,

         - podnosimy poziom umiejętności nauczycieli zgodny z kierunkiem rozwoju szkoły

           poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN,

         - dzielimy się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami i doświadczeniem w ramach

            WDN,

         - wzbogacamy bazę środków dydaktycznych i wyposażenia szkoły,

         - tworzymy i wdrażamy programy poprawy jakości pracy szkoły,

         - zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych w ramach stworzonych

            zespołów samokształceniowych,

         - zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach wychowawczych na poszczególnych

            etapach kształcenia,

         - opracowujemy informator promujący szkolę,

         - wydajemy szkolną gazetkę,

         - promujemy szkołę w środowisku lokalnym,

         - dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami.

      

      

     IV. Główne cele priorytetowe szkoły służące dochodzeniu do wizji.

      

     1. Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym poprzez zwiększenie integracji klas, kształtowanie więzi między uczniami.

       

     1.Integracja zespołów uczniowskich.

     2. Tworzenie poczucia więzi uczniów ze szkolą i środowiskiem lokalnym.

     3. Integracja społeczności szkolnej przez działania na rzecz środowiska.

     4. Organizowanie imprez, spotkań i uroczystości szkolnych.

     5. Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami o wspólnych zainteresowaniach poprzez udział  w zajęciach pozalekcyjnych.

     6. Utrwalenie zasad i nawyków bezpiecznego i kulturalnego zachowania się oraz dbałości  o zdrowie własne i innych.

     7. Integracja uczniów poprzez samorządność i przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej

     8. Współpraca z rodzicami zgodnie z ustalonymi zasadami.

     9.     Kształtowanie aprobowanych postaw.

     10.   Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

     11.   Przestrzeganie regulaminów, uzgodnień i umów.

     12.   Zwiększenie aktywności fizycznej, która mogłaby zastąpić agresję. 

     13. Zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki gwarantuje szkoła.   

      

      

     II.    Prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji   w odniesieniu do każdego ucznia. Zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych

     1. Diagnozowanie potrzeb uczniów.

     2. Systematyczne mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja programów nauczania.

     3. Stosowanie aktywizujących metod w nauczaniu .

     4. Dostosowanie oferty zajęć do potrzeb i możliwości uczniów. Upowszechnianie oferty zajęć pozalekcyjnych.

     5. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów .

     6. Korzystanie z zasobów dydaktycznych szkoły w tym tablic interaktywnych i sprzętu multimedialnego podczas zajęć edukacyjnych.

     7. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych i  programów własnych .

     8. Współpraca z różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

     9. Zaspokajanie potrzeb bytowych uczniów.

     10. Rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej.

     11. Realizujemy programy profilaktyczne „ Czyste powietrze wokół nas”, „ Nie pal przy mnie proszę” .

     12. Przystępujemy do realizacji projektu szkół promujących zdrowie.

     13. Wdrażamy uczniów do prezentowania postaw proekologicznych.

      

     III. Promocja szkoły.

     1. Dbanie o właściwie stosunki międzyludzkie.

     2. Podnoszenie poziomu umiejętności nauczycieli zgodnie z kierunkiem rozwoju szkoły.

     3. Dbanie o estetykę zewnętrzną i wewnętrzna szkoły.

     4. Osiąganie sprawności organizacyjnej.

     5. Przestrzeganie symboliki i ceremoniału szkoły.

     6. Aktywny udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

     7. Promowanie szkoły w prasie i na stronach portali internetowych.

     8.  Stworzenie strony internetowej szkoły.

     9. Wydawanie gazetki szkolnej „ Dycha”.

     10. Organizowanie imprez i festynów dla środowiska lokalnego dzielnicy Szymborze.

     11. Zapraszanie do udziału w uroczystościach szkolnych władz miasta, przedstawicieli KO, radnych, przedstawicieli instytucji kulturalno – oświatowych.

     12. Udział w kampaniach medialnych i programach adresowanych do szkół przez różne instytucje.

     13. Spotkania z absolwentami szkoły.

      

      

      

      

      

     Koncepcja pracy szkoły  została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 20.06.2013 r. i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2013 oraz zaopiniowany pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 09.09.2013  i Samorząd Uczniowski w dniu 09.09.2013

      

     Przewodniczący Rady Pedagogicznej: Alina Pacholska

     Przewodniczący Rady Rodziców: Anita Oczki

     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego : Dominika Kostuch

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit