• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Rodzice
    • Regulamin Rady Rodziców

    • REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
     im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocławiu

      

     Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły z dnia 28 czerwca 2004r. §32, wprowadza się w szkole niniejszy Regulamin.

      

     Do kompetencji Rady Rodziców należy:

      

     1. występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
     2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

     - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli

     -  programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

     -  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły

     -  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

     Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt.2  to program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

     1. stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

      

      

     Rozdział I

      

     Nazwa reprezentacji rodziców

      

     §1

      

     Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

      

      

      

     Rozdział II

      

     Cele i zadania Rady Rodziców

      

     §2

      

     1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
     2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
     3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

     - pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

     - gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

     - zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

     • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
     • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności w sprawie wychowania i dalszego kształcenia
     • znajomość regulaminów szkolnych ( oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów )
     • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
     • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

      

      

     Rozdział III

      

     Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

      

     §3

      

     1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

     1. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” składającą się
      z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika
      i sekretarza.
     2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rad Klasowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w nowym roku szkolnym
     3. Prezydium Rady Rodziców nie przewiduje wyboru spośród siebie organu Komisji Rewizyjnej
     4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad.
     5. Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:
     6. Prezydium ( zarząd ) Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
     7. Prezydium Rady Rodziców składa się z 7 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego - sekretarza, skarbnika oraz
      3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
     8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
     9. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca .
     10. Zebranie może zostać zwołane na wniosek dyrektora szkoły.

      

     § 4

      

     Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 5.

      

       

     § 5

      

     Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

      

      

     Rozdział IV

      

     Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

      

     § 6

      

     1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

     1. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
     2. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady.

      

      

     Rozdział V

      

     Wybory do organów Rady Rodziców

      

     § 7

      

     1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdej klasy. Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
     2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice uczniów danej klasy wybierają ze swojego grona Radę Klasową.
     3. Rada Klasowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Klasowej decydują rodzice danej klasy.
     4. Do udziału w wyborach do Rady Klasowej są uprawnieni rodzice dzieci danej klasy, jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
     5. Wybory do Rad Klasowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Klasowej.
     6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia ( w przypadku trzyosobowej Rady Klasowej ) i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone.
     7. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Klasowej, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców danej klasy nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
     8. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danej klasy w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tej klasie. Zasady wyboru przedstawiciela klasy w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
     9. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora Szkoły. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się w terminie: do czternastu dni od terminu wyborów.

      

     Rozdział VI

      

     Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

      

     §8

      

     1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym

     1. Zebranie plenarne Rady Rodziców  może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej trzech klas, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium Rady.

      

           §9

      

     1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż jeden raz na rok. Na posiedzenia prezydium zaprasza się Dyrektora Szkoły i inne osoby.

     1. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

      

      

     Rozdział VII

      

     Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

      

     §10

      

     1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
     1. ze składek rodziców,

     2. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,

     3. z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

     4. z innych źródeł.

     1. Wysokość składki wpłacanej na Radę Rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
     2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Klasowa Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej przez wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy.
     3. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków Rady Rodziców zatwierdzonego przez prezydium Rady Rodziców.

      

      

     Rozdział VIII

      

     Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

      

     § 11

      

     Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

      

     • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników  i zapomóg,

     • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolnych olimpiad i konkursów  przedmiotowych, sportowych itp.

     • nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,

     • środków na sfinansowanie wycieczek historyczno-turystycznych, dydaktycznych,

     • zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

     • zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

     • zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu,

     • zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

       

      § 12

       

      Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

     • dofinansowanie celów ustalonych w § 11,

     • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

     • inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

     • dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

       

       

      §13

       

      Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
      W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

       

       

       

       

      Rozdział VIII

       

      Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

       

      § 14

       

     1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – wyznacza się skarbnika Rady Rodziców.

     2. Zgromadzone środki finansowe Rady Rodziców przechowywane i zabezpieczone będą na koncie Rady Rodziców. 

       

       

      Rozdział IX

       

      Postanowienia końcowe

       

      § 15

       

     1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz w razie potrzeby kierownictwo pozostałych organów szkoły.

     2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.

     3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję Szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

     4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego
      z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę – Urzędu Miasta w Inowrocławiu.

     5. Wszelkie działania i postanowienia Rady Rodziców muszą być zgodne ze statutem szkoły.

      § 16

       

      Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

      § 17

       

      Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

       

      Inowrocław, dnia 24 września 2007 r.

       

                    

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit