• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Program

    •  

      

     I. WSTĘP

      

     Niniejszy program powstał w związku z przystąpieniem  naszej placówki do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

     Program  zawiera najistotniejsze zamierzenia i zadania związane z promocją zdrowia w naszej szkole. Założeniem programu jest połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmują wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice i społeczność lokalna, aby chronić i poprawić zdrowie swoje i innych. Wszyscy wspólnie włączają się w działania promujące zdrowie i zdrowy styl życia.

     Planując działania w tym zakresie uwzględniliśmy wszystkie aspekty zdrowia: zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne, a także znaczący wpływ na zdrowie środowiska fizycznego i wyposażenia szkoły.

     W realizację programu  zamierzają włączyć się wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.

     Program jest zgodny z Koncepcją Pracy Szkoły , Programem Profilaktycznym i Wychowawczym szkoły.

     Pielęgniarka szkolna i  pedagog szkolny , którzy uczestniczą w programie edukacji zdrowotnej  będą odgrywać istotną rolę w naszych działaniach przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, ich rodziców i pracowników szkoły.

     Dzięki współpracy ze środowiskiem lokalnym , instytucjami oraz rodzicami będziemy mogli realizować zaplanowane działania wynikające z aktualnego priorytetu.

     Opracowując program korzystaliśmy z wcześniejszych  doświadczeń podczas realizowanego w szkole projektu pt. ”Tydzień zdrowia.” W związku z narastającą potrzebą propagowania wśród społeczności szkolonej zachowań prozdrowotnych w czerwcu 2013 r. został powołany Zespół ds. Promocji Zdrowia, który przeprowadził we wrześniu 2013r. diagnozę problemów szkoły.

      

      

      

      

      

      Diagnoza stanu wyjściowego:

     1. Diagnoza wstępna - przeprowadzenie  wywiadów wśród nauczycieli, uczniów klas 4-6 oraz rodziców, a wśród uczniów klas 1-3 zebranie informacji na podstawie techniki „ Napisz , namaluj”.

     2. Diagnoza etapowa - wybór problemu priorytetowego na podstawie analizy, obserwacji, rozmów po roku pracy.

      

     Wybór priorytetu:

     W wyniku analizy wywiadów i obserwacji ustalono następujący problem priorytetowy, który będzie postawą do stworzenia programu  Szkoły Promującej Zdrowie:

      

       ZDROWE ODŻYWIANIE UCZNIÓW, NAUCZYCIELI JAKO STYL ŻYCIA DLA CAŁEJ RODZINY

      

      

     1. Przyczyny:

     -obserwacja przez nauczycieli śniadań przynoszonych przez dzieci do szkoły

     (śniadanie jednorodne, nieurozmaicone, ubogie w owoce, warzywa, nabiał, często zastępowane słodyczami),

     - niejedzenie obiadów w szkole z uwagi na brak fastfoodów, dużą ilość surówek, warzyw,

     - nieprawidłowe nawyki żywieniowe wyniesione z domu.

     -niska świadomość dotycząca zasad zdrowego odżywiania

     -niewłaściwe postawy prozdrowotne,

      

      

     2. Poszukiwanie rozwiązań - plan działań

     1. Poprawa współpracy szkoły z domem rodzinnym uczniów - aktywizowanie działań rodziców na rzecz szkoły i uczniów.

     2.Kształtowanie wśród uczniów postaw prozdrowotnych, proekologicznych, prospołecznych .

     3. Wdrażanie społeczności szkolnej do adaptacji zdrowotnej.

     3. Raport z wywiadów i obserwacji :

      Badaniem objętych było 42 uczniów klas 1-3 i 34 uczniów klas 4-6.

     W klasach młodszych zastosowano technikę „Napisz – namaluj” podpartą opowiadaniem nauczyciela oraz zadawanymi pytaniami. Uczniowie odpowiedzieli, że dobrze czują się w szkole. Podobają się im klasy, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy na basen, miła atmosfera. Na złe samopoczucie w szkole wpływ mają kłótnie z kolegami, zaczepki kolegów na przerwie. Samopoczucie dzieciom poprawia często jedzenie słodyczy, chipsów, fastfoodów,  gra na komputerze. Ulubionym jedzeniem w związku z tym okazało się być: jedzenie chipsów, frytek, spaghetti,  fastfoodów itp. Dzieci stwierdziły, że raczej źle się odżywiają.

     W klasach 4 -6 uczniowie odpowiadali, że czują się w szkole dobrze, ponieważ szkoła jest bezpieczna, jest monitorowana; nauczyciele pilnują bezpieczeństwa, zawsze są w czasie przerw, mają dla uczniów czas, wysłuchają problemów i rozmawiają z uczniami, jest miła atmosfera, czysta i ładna szkołę; wszyscy się znają, są wyjazdy i wycieczki, akcje ekologiczne, dyskoteki, zajęcia na basenie, lodowisku. Samopoczucie uczniów poprawia słuchanie muzyki; wyjście na pizzę; do Mc Donald’s; słodycze; chipsy; cola; zabawy na świeżym powietrzu; granie na komputerze; oglądanie telewizji, a w szczególności seriali typu:  ,,Ukryta prawda”.

     Większość uczniów  zgodnie stwierdziła, że lubią pizzę, jedzenie z Mc Donald’s słodycze, chipsy, fastfoody. Stwierdzili, że ich sposób odżywiania nie jest prawidłowy.

      

      

     Działania podjęte w celu realizacji programu:

      

     CELE

     SZCZEGÓŁOWE

     ZADANIA

     SPOSOBY REALIZACJI

     ODPOWIEDZIALNI

     I. KSZTAŁTOWANIE

     NAWYKÓW I

     PRZYZWYCZAJEŃ

     HIGIENICZNO -

     ZDROWOTNYCH

     1. DBAŁOŚĆ O HIGIENĘ

     OTOCZENIA:

     a) zapewnienie warunków higieniczno – sanitarnych na terenie szkoły

     - systematyczne utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach na terenie szkoły

     - zaopatrzenie toalet w środki higieniczne ( mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe)

     Sprzątaczki, dyrektor

     b) systematyczne utrzymywanie porządku w domu, szkole i na stanowisku pracy

     Systematyczne wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za stan i wygląd swego miejsca pracy w domu i w szkole poprzez:

     - pełnienie dyżurów  na korytarzach i boisku                                              

     - organizowanie konkursów czystości

      

     Wszyscy nauczyciele

      

      

      

      

      

      

     Pielęgniarka,

     SK PCK, SU

     c) dbałość o estetyczny wystrój szkoły, klas i wygląd otoczenia szkoły

     - odpowiedzialność poszczególnych klas za wygląd swoich sal (wykonywanie gazetek okolicznościowych, dekoracje świąteczne, pielęgnowanie kwiatów doniczkowych)

     - odpowiedzialność  nauczycieli za gazetki i tablice informacyjne w holu budynku 119 i w budynku 123

     - porządkowanie terenu wokół szkoły

     - nasadzanie bratków, w ramach akcji: ,, Bratamy się z naszą Ziemią”

     Wychowawcy, nauczyciele

     samorządy klasowe

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Konserwator,

     wychowawcy klas

      

     Wychowawcy klas I-III

     d) propagowanie postaw ekologicznych

     - uświadomienie dzieciom wpływu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na stan zdrowia oraz zrozumienie przez nie potrzeby ochrony środowiska naturalnego

     - zapobieganie dewastacji przyrody – właściwe zachowanie na wycieczkach oraz  zabaw i zajęć w terenie

     - udział w akcjach i festynach ekologicznych: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień bez Samochodu”, ,,Dzień Ziemi”

     - udział w sejmikach ekologicznych organizowanych przez SP2 i Gimnazjum nr2 w Inowrocławiu

     Wychowawcy,

     Nauczyciel przyrody

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciel przyrody, bibliotekarz, nauczyciele

     2. HIGIENA OSOBISTA

      

     a) higiena ciała i odzieży

     - przeglądy czystości prowadzone przez pielęgniarkę

     - zajęcia prozdrowotno-ekologiczne na lekcjach wychowawczych i lekcjach przyrody

     - wykonywanie przez SK PCK gazetek dotyczących tych problemów, organizowanie konkursów

     - odpowiedni i czysty strój na lekcjach w-f

     Pielęgniarka szkolna

      

      

     Wychowawcy, nauczyciel

     przyrody

      

     Opiekun SK PCK, pedagog

      

      

      

      

     Nauczyciel w-f

     b) higiena jamy ustnej

     - pokazy prawidłowego mycia zębów, fluoryzacja

     - pogadanki na temat higieny jamy ustnej na lekcjach wychowawczych

      

     Pielęgniarka szkolna

     Wychowawcy

      

     c) higiena okresu dojrzewania

     - pogadanki na lekcjach wychowawczych

     - zajęcia w ramach przedmiotu ,,Wychowanie do życia w rodzinie”

     - pogadanki z rodzicami na temat zmian w psychice dziecka w okresie dojrzewania

     Pielęgniarka, wychowawcy

     Nauczyciel przyrody

      

      

      

     Pedagog, wychowawcy

     3. PRZECIWDZIAŁANIE NAŁOGOM

     - uświadamianie uczniom szkodliwości używania alkoholu, papierosów, narkotyków (poprzez pogadanki, gazetki, filmy, przedstawienia)

     - organizowanie konkursów dotyczących tych zagadnień

     - realizacja programu profilaktycznego: ,, Nie pal przy mnie, proszę” (kl. I-III) oraz ,, Znajdź właściwe rozwiązania” ( kl. IV-VI)

     - nauka odmawiania, kształtowanie ucznia asertywnego - zajęcia warsztatowe

     - objęcie szczególną opieką dzieci z rodzin patologicznych (objęcie dzieci opieką świetlicową)

     - udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

     Wychowawcy, pedagog,

     n-l prowadzący,  zajęcia kółka teatralnego, nauczyciel przyrody

      

     Opiekun PCK, opiekun świetlicy

     Pedagog,

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Opiekun świetlicy, MOPS, GOPS, Ośrodek Terapii Uzależnień,

      

     Nauczyciele

      

      

     4. HIGIENA i ESTETYKA ŻYWIENIA

      

     a) znaczenie racjonalnego żywienia

      

     b) ochrona organizmu przed zatruciami pokarmowymi

      

     c) higiena i estetyka spożywania posiłków

      

     d) profilaktyka otyłości i nadwagi

     - kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków

     - uczenie, jak przechowywać żywność, aby nie stała się przyczyną zatruć

     - stworzenie prawidłowych warunków do spożycia posiłku w szkole

     - uświadomienie rodzicom potrzeby spożywania ciepłego posiłku w szkole

     - udostępnienie bezpłatnych obiadów dla dzieci biednych

     - realizacja programów profilaktycznych ,,Śniadanie daje moc”, ,,Mam fioła na punkcie mleka”, ,,Warzywa i owoce w szkole”,

     -udział w kampanii „Uwaga Nadwaga”

     -udział w spotkaniu „Godzina dla zdrowia”

     -udział w spotkaniu” „Jesteśmy, tym, co jemy”.

     -udział w warsztatach kulinarnych

     - przygotowanie i degustacja zdrowych posiłków ( kanapki, sałatki, surówki)

     - urządzanie konkursów, turniejów, apeli, przedstawień, prezentacji rysunkowych oraz multimedialnych, wystaw promujących zdrową żywność oraz zdrowy styl życia

     - uczenie dzieci estetycznego podawania posiłków (np. na imprezach z okazji Dnia Matki, Babci, wigilii klasowych, zabawach szkolnych)

     - zajęcia na temat racjonalnego odżywiania się

     - spotkania ze specjalistami od profilaktyki żywieniowej i zdrowego stylu życia

     - indywidualne rozmowy z dziećmi otyłymi na temat właściwego odżywiania się i aktywności fizycznej

     - zalecenia i zestawy ćwiczeń domowych w ramach zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

     Nauczyciel techniki, wychowawcy, nauczyciel przyrody

      

     Dyrektor, nauczyciele

      

      

      

     Wychowawcy, opiekun świetlicy

      

      

     MOPS, GOPS

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciel kl. II

      

      

      

      

      

      

     Dietetyk z Natur Hause, pedagog

      

      

      

      

     Nauczyciele ,pracownicy

     Wychowawcy, nauczyciel techniki

      

      

     Nauczyciele ,pracownicy

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciel techniki, wychowawcy,

      

      

      

      

      

     Pielęgniarka szkolna, wychowawcy

      

     Nauczyciele, pracownicy

      

      

      

      

      

     Pielęgniarka, wychowawcy, nauczyciel w-f

      

      

      

     Nauczyciel w-f

     II. BEZPIECZEŃSTWO

     W CODZIENNYM

     ŻYCIU

     1. ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE I POZA NIĄ

     - zapewnienie uczniom, nauczycielom i personelowi bezpiecznych warunków pracy w szkole

     - szkolenie personelu w ramach BHP

     - organizowanie oprócz dyżurów nauczycieli, dyżurów uczniów w czasie przerw

     - wychowanie komunikacyjne na lekcjach techniki

     - zajęcia na temat bezpiecznych zachowań w czasie zajęć szkolnych i czasie wolnym podczas  lekcji wychowawczych

     - zdobywanie przez uczniów klas IV karty rowerowej

     - udział uczniów klasy III w programie profilaktycznym ,,Moje miasto bez elektrośmieci”

     - coroczne spotkanie z policjantem

     - instruktaże przed wycieczkami, zapoznanie dzieci z możliwymi zagrożeniami

     - uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy

     - udział uczniów w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

     Dyrektor

      

      

      

     Dyrektor

      

     Wychowawcy, SU

      

      

      

     Nauczyciel techniki

      

     Wychowawcy

      

      

     Nauczyciel techniki, nauczyciel w-f

     Wychowawca kl. III

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele

      

      

      

      

      Opiekun SK, PCK

     Nauczyciele

     III. WDRAŻANIE WYCHOWANKÓW, NAUCZYCIELI, PERSONELU I RODZICÓW DO AKTYWNEGO DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA WŁASNEGO I INNYCH

     1. ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKOWANIA SIĘ MIĘDZY SOBĄ – HIGIENA PSYCHICZNA

     - budowanie klimatu zaufania, akceptacji i wzajemnego zachęcania się do pracy

     - stwarzanie atmosfery życzliwości, kulturalnego współżycia i sprawiedliwości

     - aprobata dla odrębności

     - zachęcanie uczniów do brania odpowiedzialności za własne uczenie się

     - pozwalanie na odkrywanie i wyrażanie uczuć, przekonań i opinii

     - zachowanie właściwych proporcji między nauką a wypoczynkiem

     - zapewnienie prawidłowego rozkładu zajęć lekcyjnych

     Wszyscy nauczyciele i

     pracownicy

     Dyrektor, pedagog

     2. SAMOKONTROLA

     ZDROWIA I ROZWOJU

      

     a) znaczenie aktywności ruchowej

      

     b) zagospodarowanie czasu wolnego

     - zachęcanie do udziału w formach czynnego wypoczynku (wycieczki szkolne dla uczniów)

     - udział uczniów w zajęciach  w zajęciach rekreacyjno-prozdrowotnych w ramach zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęciach gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

     - wdrażanie uczniów do aktywności ruchowej przez ćwiczenia śródlekcyjne

     - propagowanie zdrowego stylu życia w edukacji polonistycznej

     - urządzanie imprez rekreacyjno – sportowych (dyskoteki dla młodzieży, Dzień Patrona, Dzień Sportu, Dzień Dziecka – jako zawody sportowe między klasami, klasowe ogniska)

     - możliwość uczestniczenia w zajęciach kółek zainteresowań

     - uczestniczenie uczniów naszej szkoły w zawodach i rozgrywkach międzyszkolnych

     - zajęcia fitness podczas przerw

     Nauczyciele

      

      

      

      

     Nauczyciel w–f

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wszyscy nauczyciele

      

      

      

     Nauczyciel j. polskiego

      

      

     Wychowawcy, dyrektor, pedagog,

     nauczyciel w–f

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele prowadzący

      

      

     Nauczyciel w–f, wychowawcy klas I-III

      

      

      

     Nauczyciele, pracownicy

     IV. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, INSTYTUCJAMI I

     ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     1. DĄŻENIE DO ZWIĘKSZENIA AKTYWNOŚCI RODZICÓW W ŻYCIU SZKOŁY

     - stworzenie rodzicom możliwości wyrażania swoich opinii (ankiety)

     - uświadomienie rodzicom konieczności włączenia się do procesu edukacyjnego swoich dzieci

     - angażowanie rodziców do prac na rzecz szkoły (pomoc w estetyzacji i urządzaniu klas oraz podczas imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych)

     - angażowanie rodziców dzieci klas młodszych do opieki nad dziećmi w czasie zabaw szkolnych i wycieczek

     - dofinansowywanie przez Radę Rodziców do wyjazdów na wycieczki, zawody sportowe, kina, teatru

     - pomiary ciśnienia, mierzenie, nauka bandażowania

     Pedagog, wychowawcy, dyrektor

      

     Wychowawcy, dyrektor

      

      

      

     Wychowawcy, rodzice

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rada Rodziców

      

      

      

      

      

     Rodzice pracujący w służbie zdrowia

     2. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I INSTYTUCJAMI

     - przygotowywanie Jasełek dla społeczności lokalnej

     -współpraca z Wydziałem Promocji Zdrowia

     - współpraca z Sanepidem, Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia, Fundacją Ekologiczną, Szpitalem Powiatowym w Inowrocławiu, Terenowym Punktem Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stowarzyszeniem Flandria, Piekarnią ,,Jóźwiakowie”, Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, Schroniskiem dla Zwierząt, Wytwórnią wód mineralnych, Policją, Ośrodkiem terapii Uzależnień

     Nauczyciele, pedagog, dyrektor

      

      

      

      

     III. Oczekiwane efekty działań:

      

     • Zwiększenie kontroli uczniów i pracowników nad zdrowiem własnym i innych.
     • Uczniowie znają i stosują zasady higieny.
     • Odżywiają się racjonalnie i prawidłowo.
     • Potrafią aktywnie wypoczywać.
     • Właściwie organizują czas pracy umysłowej.
     • Potrafią bawić się, uczyć i wypoczywać bezpiecznie.
     • Mają świadomość związku pomiędzy sposobem życia, zdrowiem i samopoczuciem, a wynikami w nauce.
     • Potrafią umiejętnie korzystać z telewizora i komputera, nie szkodząc swojemu zdrowiu.
     • Dbają o środowisko naturalne.
     • Dbają o właściwą postawę ( korygują wady postawy).
     • Rodzice w większym stopniu włączają się w działania na rzecz zdrowia i dobrego samopoczucia swoich dzieci.

      

     IV. Sposoby ewaluacji:

      

     • Zebranie opinii wychowawców, nauczycieli, pielęgniarki szkolnej, pedagoga szkolnego.
     • Rozmowy z rodzicami.
     • Obserwacja zachowań uczniów.
     • Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli, rodziców
     • Wywiad z Dyrektorem
     • Sprawozdania z podjętych działań oraz raportów ewaluacyjnych
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit