• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Biblioteka
    • Regulamin wypożyczania podręczników

    •  

     Regulamin wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      

     Podstawa prawna:

     1) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.. poz. 59) - art. 99.

     2) Statut Szkoły

     §1

     1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

     2. Regulamin dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     §2

     I . Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

     a) szkole – należy rozumieć przez to Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;

     b) uczniu – należy rozumieć przez to ucznia realizującego obowiązek szkolny, zapisanego na liście uczniów Szkoły Podstawowej 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;

     c) rodzicu ucznia – należy także rozumieć opiekuna prawnego;

     d) podręcznikach – należy rozumieć przez to podręczniki w postaci papierowej,

     przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;

     e) organie prowadzącym – należy rozumieć przez to Prezydenta Miasta Inowrocławia.

     §3

     1. Podręczniki są własnością organu prowadzącego oraz stanowią zasoby biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz wpisuje podręczniki (materiały edukacyjne) do dokumentacji i nadaje numerację poszczególnym egzemplarzom.

     §4

     1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

     2. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

     §5

     1. Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel – bibliotekarz i wpisuje numery poszczególnych pozycji oraz daty wypożyczeń do kart bibliotecznych (czytelniczych), przechowywanych w bibliotece szkolnej.

     2. W klasach I–III o kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników decyduje wychowawca klasy.

     3. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

     4. Podręczniki na dany rok szkolny wypożyczane są w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem- bibliotekarzem, a wychowawcą klasy.

     5. Każdy uczeń otrzymuje podręcznik (materiały edukacyjne) wypożyczone do użytkowania na okres jednego roku  szkolnego.

     6. Rodzice podpisują oświadczenie o wypożyczonym podręczniku (materiałach edukacyjnych) i ich zwrocie w określonym czasie. Szkoła nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

     §6

     1. Uczeń ma obowiązek używania podręczników zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go też chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

     2. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręczników.

     3. Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek lub skreśleń.

     4. Każde uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika należy zgłosić do wychowawcy klasy lub nauczyciela - bibliotekarza.

     §7

     1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

     2. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej nauczyciel – bibliotekarz i wychowawca klasy dokonuje oględzin podręczników.

     3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu nowego. Dotyczy to również podręczników zapewnionych przez ministerstwo.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit