• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Zeróweczka / Klasa I
    •   

      

      

     Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym funkcjonującym

     w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocławiu

     w związku z wystąpieniem COVID-19


      

     „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu w związku    z wystąpieniem COVID-19” opracowana na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

      

     § 1.

     1.     „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu w związku z wystąpieniem COVID-19” zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia wznowienia możliwości korzystania przez dzieci z usług oddziału przedszkolnego     w roku szkolnym 2020/21 do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

     2.     Niniejszą procedurę ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom   przebywającym na terenie placówki i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

     3.     Procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu niezależnie od formy zatrudnienia, rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.

     4.     Za zapewnienie stosowania w placówce niniejszej procedury odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu.

     § 2.

     1.     W okresie ogłoszonej epidemii oddział przedszkolny pracuje w godzinach ustalonych z organem prowadzącym (od godz. 8.00 do godz. 13.00).

     2.     Powierzchnia  pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16m2 ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym, że powierzchnia przypadająca m każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2 , jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,

     § 3.

     1.   W oddziale przedszkolnym wydziela się strefy dostępne dla rodziców i osób trzecich,   w częściach wspólnych placówki, oznaczone żółto-czarną taśmą.

     2.   Wejście rodzica lub osoby trzeciej do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników placówki jest możliwe po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem placówki z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

     3.   Podczas pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci i ich opiekunowie oraz inni pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych zasadach.  

     4.   Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z rodzicem lub osobą trzecią, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

     5.   Rodziców i osoby trzecie wchodzące do placówki obowiązuje dezynfekcja rąk  środkiem udostępnionym przed wejściem do placówki oraz zastosowanie własnych maseczek
     i rękawiczek jednorazowych.  

     6.   Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do organu prowadzącego szkolę, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych   u osoby znajdującej się na terenie placówki. 

      

     § 4.

     1.   Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:

     1)     sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
     z pomieszczeń oddziału przedszkolnego, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w oddziale  przedszkolnym; 

     2)     dozowniki płynu do dezynfekcji rąk - przed wejściem do budynku, na korytarzach przy drzwiach do sali zajęć,

     3)     środki ochrony osobistej dla każdego pracownika oraz ogólnodostępne rękawiczki
     i maseczki ochronne dla pracowników mających kontakty z osobami trzecimi, w tym rodzicami; 

     4)     plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje stosowania środków   do dezynfekcji rąk, umieszczone w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz przy dozownikach z płynem; 

     5)     pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia); 

     6)     pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewnienia bezpieczeństwa  i ochrony przez zakażeniem koronawirusem oraz procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia u dziecka lub pracownika. 

      

     2. Dyrektor w szczególności: 

     1)     nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników placówki zgodnie z powierzonymi im obowiązkami; 

     2)     dba o to, by w sali, w której spędzają czas dzieci, nie było zabawek i innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować; 

     3)     komunikuje się na bieżąco z rodzicami, telefonicznie lub mailowo, w sprawach dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci; 

     4)     kontaktuje się z rodzicami telefonicznie, w przypadku podejrzenia wystąpienia
     u dziecka choroby COVID-19; 

     5)     informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka lub pracownika; 

     6)     współpracuje ze służbami sanitarnymi adekwatnie do zaistniałej sytuacji i potrzeb; 

     7)     instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem; 

     8)     zapewnia organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali  stali opiekunowie. 

      

     § 5.

     1. Każdy pracownik oddziału przedszkolnego zobowiązany jest: 

     1)      stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez    30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

     2)      kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia; 

     3)      dezynfekować ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

     4)      informować dyrektora lub inną upoważnioną osobę o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u dzieci; 

     5)      zachowywać dystans min. 1,5 m w kontaktach z innymi osobami i dziećmi; 

     6)      przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;

     7)   stosować środki ochrony indywidualnej, w które został wyposażony przez dyrektora, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

      

      

     3. Pracownicy obsługi myją i/lub dezynfekują podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych; 

     1)      myją i/lub dezynfekują poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki, uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie); 

     2)      myją i dezynfekują toalety dla personelu i dzieci – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych, miski ustępowe;

     3)    wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów; 

     4)      myją i dezynfekują ręce po każdej czynności  porządkowej; 

     5)      myją, dezynfekują zabawki i przedmioty, którymi bawią się dzieci, według potrzeb; 

     6)      zachowują zasady oddzielnego przechowywania puf,  by nie stykały się ze sobą; 

     7)      wykonują prace porządkowe i sanitarne w rękawiczkach, stosując zasady  ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania; 

     8)      wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym stanowisku pracy.

     9)      po każdym dniu myją i/lub dezynfekują w rękawiczkach :

     - ciągi komunikacyjne – myją;

     - poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe     do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

     - wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

     - myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

      

     2.   Konserwator w szczególności:

     1)      utrzymuje porządek i czystość na terenie wokół budynku;

     2)      dezynfekuje klamkę przy furtce wejściowej i poręcze przy schodach prowadzących   do wejścia głównego, każdorazowo po przejściu większej (kilkuosobowej) grupy osób;

     3)      nadzoruje stosowanie przez rodziców i osoby trzecie wchodzące do placówki obowiązujących zasad (dezynfekcja rak, rękawiczki, maseczki);

     4)      monitoruje stosowanie się rodziców do zasad przyprowadzania i odprowadzania dzieci w strefie dla nich przeznaczonej:

     5)      utrzymuje w czystości i dezynfekuje na koniec każdego dnia sprzęty i urządzenia  na placu zabaw.

      

     3.   Nauczyciele w szczególności:  

     1)      monitorują warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodna z ustaleniami, występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków czystości     i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dot. bhp; 

     2)      monitorują przestrzeganie przez rodziców zakazu przynoszenia przez dziecko do przedszkola zabawek i przedmiotów zabranych z domu;

     3)      dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

     4)      wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, a jeśli jest   to konieczne także w czasie zajęć; 

     5)      prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach; 

     6)      przestrzegają zasady rotacyjnego korzystania z placu zabaw i przestrzeni wspólnych placówki, w tym szatni i korytarzy;

     7)      dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi dziećmi w trakcie swobodnej zabawy w sali lub na placu zabaw; 

     8)      nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi;  

     9)      w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 1,5 m.

     10)   nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

      

     § 6.

     1.   Rodzic przyprowadza dziecko o godz. 8.00,  a  odbiera o godz. 13.00. 

     2.   Proces przyprowadzania i odbierania dzieci jest nadzorowany przez wyznaczonego pracownika (konserwatora/ sprzątaczkę/pracownika /nauczyciela/.

     3.   W przypadku zgromadzenia się przed wejściem kilkorga rodziców z dziećmi – czekają

     oni  przed budynkiem na sygnał do wejścia, dany przez wyznaczonego pracownika przedszkola, z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5 m od innego rodzica z dzieckiem, oraz w maseczce lub innej formie zakrywania ust i nosa.

     4.   Rodzic wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej dla niego strefy. Następnie wyznaczony pracownik/opiekun przejmuje dziecko i odprowadza je do  grupy. Rodzic pozostaje w wyznaczonej dla niego strefie i następnie opuszcza placówkę.

     5.   Pracownik po odebraniu dziecka od rodzica, rejestruje czas jego wejścia, po czym odprowadza do sali. Tam dziecko myje ręce i pozostaje pod opieką nauczyciela.

     6.   W przypadku zaobserwowania przez pracownika przejmującego dziecko od rodziców, niepokojących objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

     7.   Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę z rodzicem, sugerującą konieczność kontaktu z lekarzem i podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie dziecka do oddziału przedszkolnego.

     8.   W przypadku pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym i wystąpienia u niego objawów chorobowych, rodzic jest telefonicznie informowany o konieczności niezwłocznego odebrania dziecka i kontaktu z lekarzem, a następnie o konieczności przekazania dyrektorowi informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka. 

     9.   Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica lub innej osoby upoważnionej imienia
     i nazwiska dziecka  pracownikowi szkoły. 

     10.            Wyznaczony pracownik przekazuje dziecko  osobie odbierającej w wyznaczonej do tego strefie.

     11.            W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przy drzwiach wejściowych.

     12.           Osoba odbierająca dziecko nie wchodzi na plac zabaw.


      § 7.

     1.    Szkoła z oddziałem przedszkolnym  nie zapewnia wyżywienia dzieciom realizującym zajęcia w grupie  zerowej- jest to  grupa nieżywieniowa. 

      

      § 8.

     1.   Placówka nie organizuje wyjść poza teren szkoły. 

     2.   W przypadku, gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z placu zabaw, przy czym dzieci mogą korzystać jedynie ze sprzętów dopuszczonych do użytku przez dyrektora. Pozostałe sprzęty zostają otaśmowane/odgrodzone. 

     3.   Do szatni  dzieci wchodzą rotacyjnie.

     4.   Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku, na zakończenie każdego dnia są czyszczone i dezynfekowane przez pracownika obsługi. 

     5.   Plac zabaw jest zamknięty dla rodziców, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

     Przepisy końcowe

     1. Procedura bezpieczeństwa obowiązuje w oddziale  przedszkolnym funkcjonującym w  Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza  w Inowrocławiu  od 1 września 2020r. do odwołania.

     2. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.

      

     Inowrocław, dnia  1.09.2020r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit