• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Zeróweczka / Klasa I
    •  

      

     Załącznik 1 do Zarządzenia nr 12/2020

     Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

      

     Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocławiu

      

      

     Podstawa prawna

     1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.).
     2. Ustawa z 14 grudnia 2016r -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
     3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.). Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 10 ust. 1 pkt 1,
     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 401 ze zm.) – § 2, § 4a, § 4b§ 4d,
     5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) – § 1,
     6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) - § 8 ust. 7 pkt 3, § 18
     7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.) - § 18.
     8. Statut Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
     9. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art.8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dz.U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374 i 567 /.

      

      

     1. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

                1.          Dzieci są przyprowadzane do placówki  i odbierane z  oddziału przedszkolnego przez rodziców (opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka w drodze do placówki  i ze szkoły do domu.

                2.          Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur.    W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

                3.          Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum  2 m.

                4.          Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego miejsca, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem , w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)     i przekazują dziecko pracownikowi szkoły .

                5.          Dzieci sześcioletnie uczęszczające do zerówki (w godz. 8.00-13.00) są przyprowadzane na godz.8.00.

                6.          Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę, by dziecko nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki żadnych  przedmiotów lub zabawek.

                7.          Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną ( katar, kaszel, temperatura).

                8.           Dzieci do placówki  są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

                9.          Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.

      

      

     1. ODBIERANIE DZIECKA Z   ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

                1.          Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

                2.          Wzór upoważnienia do odbioru dziecka   stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

                3.          Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z  oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

                4.           Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z placówki z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.

                5.          Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest        do wylegitymowania tej osoby.

                6.          W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do procedury.

                7.           Dzieci uczęszczające do zerówki są odbierane zgodnie z podanym planem.

                8.          Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne.     W takim przypadku personel  ma obowiązek zatrzymać dziecko w placówce do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców.          O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub osoba go  zastępująca.

                9.          Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

             10.          Informacji na temat rozwoju dziecka udziela rodzicowi tylko wychowawca grupy.

      

     1. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

      

                1.          Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby pełnoletnie.

                2.          W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

                3.          Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych  nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 minut.

                4.          Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora.

                5.          Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

                6.          W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

                7.          W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

      

     1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                1.          Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego zostają zapoznani wszyscy pracownicy.

                2.          Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców dzieci uczęszczających do oddziału  przedszkolnego  oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

      

     Załącznik 1

     Inowrocław, …......................................

                                           

                                        U P O W A Ż N I E N I E

      

     Rodzice dziecka …........................................................................ur. …....................................

                                                    ( imię i nazwisko dziecka)

     uczęszczającego  do oddziału przedszkolnego  w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w roku  szkolnym  2019/2020                  

     U P O W A Ż N I A J Ą

     do odbioru wyżej wymienionego dziecka z  oddziału  przedszkolnego:

      

     1. …..........................................................................................................................................

            ( imię i nazwisko osoby upoważnionej)

     zamieszkały (a)............................................................................................................................                                                         ( adres zamieszkania osoby upoważnionej)

     Stopień pokrewieństwa …..........................................................................................................

                                                                            …....................................................................                                                                                                             (data i czytelny podpis rodziców)

                                                                                                                

     2. …...............................................................................................................................................

          ( imię i nazwisko osoby upoważnionej)

     zamieszkały (a) ….......................................................................................................................

                                                              ( adres zamieszkania osoby upoważnionej)

      

     Stopień pokrewieństwa …..........................................................................................................

                                                                                     …...............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (data i czytelny podpis rodziców)

      

                                                                                                                                                       Załącznik 2

     REJESTR UPOWAŻNIEŃ TELEFONICZNYCH DO ODBIORU DZIECKA Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

      

           DATA

      

      

     IMIĘ I NAZWISKO OSOBY TELEFONUJĄCEJ

      

     IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

      

     IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ RODZICÓW DO ODBIORU DZIECKA

      

      

     UWAGI

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit